Евродепутатите от Комисията по земеделие спират нелоялните търговски практики

 

 

европарламент (1)

–          Подкрепа на производителите на храни срещу нелоялните търговски практики, наложени от големите участници във веригата на предлагането на храни

–          Спиране на практиката на закъснели плащания и анулирането на поръчките с кратко предизвестие

–          Производителите на храна получават правото да изискват писмен договор за доставка

Нови предложения за по-добра защита на фермерите срещу нелоялни търговски практики на купувачите бяха одобрени от парламентарната комисия по земеделие в понеделник.

 Евродепутатите разшириха обхвата на проекта за директива, така че тя:

– да включва всички участници във веригата на доставките на храни, а не само малките и средни производители и големите участници,

– да обхваща и търговията със селскостопански продукти и спомагателни услуги, а не само с хранителни продукти.

Предложеният черен списък на нелоялни търговски практики, изменен от евродепутатите, включва:

– заплащания, извършени в срок по-голям от 30 дни за нетрайни селскостопански и хранителни продукти и (добавено от евродепутатите) по-голям от 60 дни за трайни продукти, считано от последния ден на месеца, в който фактурата е получена или на договорения ден за доставка,

– едностранно анулиране на поръчка на нетрайни продукти в срок по-кратък от 60 дни от договорената дата.

Евродепутатите също се съгласиха, че следните практики трябва да бъдат забранени:

– когато купувач откаже да попише писмен договор с доставчика, който съгласно новите правила ще има право да го изиска, или откаже да предостави на доставчика достатъчно подробни условия на доставка;

– когато купувачът сподели или злоупотреби с конфиденциална информация, свързана с условията на доставка.

Без продажби под себестойността, освен ако не е предварително съгласувано

 Условията на споразумението за доставка не трябва никога да са резултат от икономическата зависимост на доставчика от купувача, казват евродепутатите. Те също настояват, че освен ако не е предварително договорено, купувачът не трябва да продава продуктите на цена, по-ниска от закупената, след което да изисква от доставчика да заличи разликата.

Ясна процедура за подаване на жалби

 Евродепутатите предлагат на производителите на храна да им бъде позволено да подават оплаквания там, където са установени, дори нелоялната търговска практикада е извършена другаде в ЕС. Националните изпълнителни органи ще се занимават с жалбите и с налагането на санкции след извършена проверка.

Цитат

 „В тази битка между Давид и Голиат, ние подсилваме най-слабите във веригата на доставките на храни, за да гарантираме справедливост, по-здравословна храна и социални права. Малките производители, работниците, потребителите, всички ние, скоро ще престанем да страдаме от последствията от нелоялни търговски практики,  извършвани от големите участници във веригата на доставките на храни“, каза докладчикът Паоло Де Кастро (С&Д, Италия).

Следващи стъпки

 Текстът, одобрен от комисията по земеделие с 38 гласа „за“ срещу 4 гласа „против“ и двама въздържали се, ще бъде внесен в пленарната зала, за да търси одобрение от евродепутатите за преговори с министрите на ЕС.

 Допълнителна информация

 През 2016 г. парламентътпризова да бъдат предприети действия, за да се премахнат нелоялните търговски практики. Комисията по земеделие поиска европейско законодателство в тази сфера и през 2017 г. в позицията си относно т.нар. предложение Омнибус. Европейската комисия прие на 12 април 2018 г. законодателно предложение относно нелоялните търговски практики  в отношенията между бизнеса във веригата на предлагането на храни.

Връзки:

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html

Актуален брифинг на законодателната инициатива на ЕС в сферата на нелоялните търговски практики (септември 2018)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625172/EPRS_BRI(2018)625172_EN.pdf

–  ЕП призовава за подкрепа на фермерите в битката с нелоялните търговски практики

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160603IPR30207/iep-prizovava-za-podkriepa-na-fiermieritie-v-bitkata-s-nieloialnitie-trghovski-praktiki

 

Comments

comments