Закриват домовете за хора с умствена изостаналост и психични разстройства до 2035 г.

zx860y484_3198383

По данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) към настоящия момент на територията на цялата страна с финансиране от държавния бюджет функционират 27 Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с общ капацитет 2 080 места, от които 2 021 са заети; 13 дома за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР), с общ капацитет 1 020 места, от които заетите са 977. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства.

По данни на АСП към момента чакащите за настаняване в ДПЛУИ са 169 лица; за ДПЛПР чакат 658 лица.

За изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа през м. януари 2018 г. Министерският съвет прие План за действие за периода 2018-2021 г. Планът е в съответствие с визията, приоритетите и целите на стратегията и обхваща мерките за първия етап от изпълнението на процеса на деииституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора, който трябва да бъде завършен до 2035 г. С изпълнението на плана ще се закрият 10 специализирани институции (5 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост и 5 дома за пълнолетни лица с психични разстройства), като от тях ще бъдат изведени 786 потребители (405 лица с психични разстройства и 381 лица с интелектуални затруднения).

На тези лица ще бъде оказана подкрепа в общността според индивидуалните им потребности. Същевременно, вече е в ход изграждането на 100 нови подкрепящи услуги и услуги за резидентна грижа в общността за 2 140 потребители, които включват:

10 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост;

6 Дневни центъра за подкрепа па лица с различни форми на деменция и техните семейства;

16 Дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;

68 Центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (30 за лица с психични разстройства, 22 за лица с умствена изостаналост, 7 за лица с различни форми на деменция и 9 за възрастни хора в невъзможност за самообслужване), заявява министърът.

Той подчертава още, че изграждането на новите услуги се осъществява чрез финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и но Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.г., като след приключване на проектните дейности е предвидена устойчивост на новите услуги с финансиране от държавния бюджет. В допълнение, в съответствие с нормативната уредба и възможностите на държавния бюджет се реализират и мерки за промяна на вида и/или капацитета на съществуващи социални услуги в общността от резидентен тип, както и за откриване на нови такива при идентифицирани потребности в общините.

Особено важни са и услугите в домашна среда. Към края на м. май 2019 г. услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник са ползвани от приблизително 24 450 потребители и са били наети приблизително 17 500 лични и социални асистенти и домашни помощници, съобщава министърът.

Като става ясно, че до 2017 г. подкрепата се осъществяваше чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като през 2017 г. и 2018 г. поетапно се осигури финансиране от държавата. През 2019 г. финансирането е изцяло от държавния бюджет. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са осигурени средства за финансиране на услугите в домашна среда в размер на 71,5 млн. лв., извън осигурения общ ресурс за финансиране на всички социални услуги за 2019 г. (260,9 млн. лв.). По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. вече стартира и дейността за развитие на “патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, която ще обхване повече от 17 000 лица, включително с интелектуални затруднения и с психични разстройства.

През последните години се наблюдава тенденция за търсене на все повече социални услуги в общността, независимо че има чакащи и за специализираните институции. Мрежата от социални услуги в общността за подкрепа на уязвимите групи се развива последователно. С финансиране от държавния бюджет към м. май 2019 г. се предоставят 551 социални услуги в общността с възможност за подкрепа и резидентна грижа на 10 172 пълнолетни лица от уязвими групи, включително на хора с интелектуални затруднения и психични разстройства (дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени, наблюдавани и преходни жилища, центрове за настаняване от семеен тип и др.).

За подкрепата на лицата с интелектуални затруднения и лицата с психични разстройства е от голямо значение и подобряването на нормативната уредба в областта на социалните услуги и създаването на възможности за развитие на интегрирани услуги.

С оглед реализирането на процеса на деинституционализация в ЗСУ е предвидено съществуващите домове за пълнолетни лица е умствена изостаналост и домове за пълнолетни лица с психични разстройства да се закрият до 1 януари 2035 г., се казва още в отговора на министъра. /БГНЕС

Comments

comments