Всяка обществена поръчка ще бъде качена онлайн

zx860y484_3985222


Новият Регистър на обществените поръчки (РОП) ще съдържа електронна информация на всяка обществена поръчка. В нея ще се публикуват всички документи, свързани с поръчката, като договори, рамкови споразумения и анексите към тях, както и договори за подизпълнение. Това реши кабинетът на днешното си редовно заседание, след като одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

По този начин правителството прави още една крачка към въвеждането на системата за електронни обществени поръчки. Това е една от основните задачи пред вицепремиера Томислав Дончев в мандата на сегашното правителство. В началото на годината той заяви, че системата е вече готова и е в тестови режим.

„Първо ще присъединим някои министерства и агенции, за да я изпробват. Освен това са нужни няколко месеца за обучение на специалистите“, каза през януари Томислав Дончев.

С промените в закона, считано от 1 януари 2020 г., се урежда по-ранното въвеждане на профилите на купувача на платформата. С това се цели да се съкрати времето и разходите на възложителите за поддържане на досегашните профили на купувача. За всички възложители остава задължението да поддържат тези профили до приключване на всички поръчки, открити преди 1 януари 2020 г.

В промените в закона е заложено още в РОП да се публикуват и поканите до определени лица за участие в обществените поръчки, а не само обявите за събиране на оферти. По този начин се разширявала публичността при възлагане на обществена поръчка.

Друга важна промяна при тези поръчки е подаването на Единния европейски документ за обществени поръчки вместо декларации, изготвени от възложителя. Така се уеднаквяват правилата за деклариране на обстоятелствата за личното състояние и съответствието с критериите за подбор при възлагане на поръчки, независимо от прилагания ред.

Предоставя се възможност на всички разпоредители с бюджет от по-висока степен, а не само първостепенните, да възлагат поръчките на подчинените си разпоредители с бюджет. Направена е и промяна, свързана с начина за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките. Изискването за нейната актуалност вече ще се отнася към момента, в който възложителят решава да стартира възлагането на поръчка, а не към конкретна фиксирана дата.

Источник: Дневник

Comments

comments