Три училища са включени в Списъка на средищните училища на Община Благоевград

На извънредно заседание днес Общинският съвет – Благоевград прие Списъка на средищните училища на Община Благоевград за учебната 2021/2022 година, включвайки училищата: VI СУ “Иван Вазов“, VII ОУ „Кузман Шапкарев“ и IV ОУ „Димчо Дебелянов“.

Списъкът се актуализира по мотивирано предложение на кмета на община Благоевград Илко Стоянов. Кметът предложи в Списъка на средните училища за учебната 2021/2022 година да бъдат включени шест училища: СУ „Иван Вазов“ с адрес ул. „Яне Сандански“№1, VII ОУ „Кузман Шапкарев“ с адрес ул. „Илинден“№13, IV ОУ „Димчо Дебелянов“ с адрес ул. „Осогово“№9, III ОУ „Димитър Талев“ с адрес бул. „Св.Св.Кирил и Методий“№13, XI ОУ „Христо Ботев“ с адрес ж.к. „Еленово“, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ с адрес ул. „Брегалница“№2.
Общинският съвет взе решение, след направено предложение от Председателя на Комисията по образованиe, култура и вероизповедание Ивайло Златанов, в Списъка на средните училища през 2021/2022 г. да бъдат включени само три от училищата. Ивайло Златанов уточни, че определените три училища СУ „Иван Вазов“ с адрес ул. „Яне Сандански“№1, VII ОУ „Кузман Шапкарев“ с адрес ул. „Илинден“№13, IV ОУ „Димчо Дебелянов“ с адрес ул. „Осогово“№9 отговарят на изискванията на Постановление №128, на критерия за намиращо се училище на най-малко разстояние от населеното място .
На извънредната сесия днес общинските съветници дадоха съгласието си през през учебната 2021/ 2022 година да се сформират първите, вторите, третите и четвъртите възрастови групи във всички общински детски градини на Община Благоевград с брой на децата по-голям от определения в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва с по 28 за група в детските градини, с изключение на групите, в които е сформиран брой на децата над максималния с предходни решения на Общински съвет Благоевград.
Освен това местните парламентаристи се съгласиха през учебната 2021/ 2022 година филиалът на ДГ „Детски свят“ в село Рилци да продължи дейността си, както и упълномощиха кмета на Община Благоевград писмено да информира началника на РУО – Благоевград за взетото решение, което да има предвид при утвърждаване на Списък – образец № 2 за организация дейността в детската градина, за групите с деца до 28, след съгласуване с общинска администрация.

Comments

comments