Система за самооценка на предприятията

SMEInnoBoost

В рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost – SMEInnoBoost), по който Националният статистически институт е партньор, е разработена Система за самооценка на предприятията (SAT). Системата е базирана на въпросник, съдържащ въпроси в различни категории. Въз основа на експертна оценка на получените отговори се определя профилът на тестваното предприятие и по-специално неговата способност да създава и внедрява иновативни продукти и услуги или друг вид иновации. След анализ по няколко критерия системата определя в проценти възможностите на компанията във всяка категория и формира обобщена крайна оценка, която й позволява да види кои са нейните силни страни и къде трябва да положи допълнителни усилия, за да бъде по-успешна в създаването и внедряването на иновации.

Comments

comments