Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за обществените поръчки

ministerski-savet

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава 27 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Целта на промените е Тарифата да бъде приведена в съответствие с промените в ЗОП и в Административно процесуалния кодекс (АПК). Постановлението е прието в изпълнение на § 106 от Закона за изменение и допълнение на АПК, с който се променя размерът на касационните такси и таксите по частните жалби, дължими пред ВАС във връзка със спорове по ЗОП.

Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. Таксите по частните жалби пред ВАС вече не са предмет на уреждане в Тарифата. Съгласно промените в закона, техният размер се определя в чл. 235а от АПК и е в размер на 30 лв. за граждани и на 150 лв. за организации.

Предвидена е и такса за предоставяне на презапис на електронни документи на електронен носител в производството пред КЗК, съответно 0.50 лв. за 1 бр. CD и 0.60 лв. за 1 бр. DVD.

Влизането в сила на промените в Тарифата е съобразено с прилагането на новия размер на таксите по ЗОП – от 1 януари 2019 г.

Comments

comments