Правителството прие Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2024 година

116993_660_370

Правителството прие Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2024 година, съобщи правителствената пресслужба. Програмата е разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух.

Анализът в програмата потвърждава идентифицираните в общинските програми основни източници на замърсяване с фини прахови частици – битовото отопление и транспорта (в големите градове).

Мерките, които се предлагат, са насочени към двата сектора и най-вече към промяна на начина за битово отопление, чрез:

–  въвеждане на изисквания за качеството на въглищата и брикетите за битово отопление;

–  въвеждане на изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление, в т.ч. организационни мерки по отношение на предлаганата за огрев дървесина;

– по-ранно въвеждане на изискванията на Регламент 2015/1185 за битовите отоплителни уреди на твърдо гориво (към т.н. Директива за екодизайн);

– задължително поетапно извеждане от употреба в периода 2020-2024година в общините с нарушено качество на въздуха на отоплителни уреди, които не отговарят на изискванията на регламентите за екодизайн и замяната им с други средства за отопление;

– подобряване качеството на периодичните технически прегледи на моторните превозни средства, включително при първоначалната регистрация и подобряване на контрола на моторните превозни средства по пътищата;

–  усъвършенстване на законодателството с оглед осигуряване на възможността за прилагане на „Зони с ниски емисии“ от страна на местните власти по отношение на битово отопление и транспорта.

Министерският съвет прие промени в оценката на замърсяването на въздуха, като намали националните емисии на определени атмосферни замърсители.

Comments

comments