Правителството прие Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 — 2020 г.

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741988f0d84670b0a466ae8f0be529874ab

Министерският съвет прие Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 – 2020 г. Заложените в нея приоритети отразяват ролята на държавата и местната власт и на спортните организации при реализацията на общите идеи за развитие на физическото възпитание и спорта, съобразени с икономическите и социалните приоритети управленската програма на правителството.

Националната програма е основополагащ документ за ролята, мястото и социалните функции на спорта в Република България. Стратегическата цел е обединяване на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности като средство за подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението, максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни социални групи. Цели се също издигане на спортния престиж на нацията на световно ниво чрез усъвършенстване на националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения и модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт.

Програмата съдържа конкретни действия и срокове за изпълнението на целите и Задачите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г.

Comments

comments