Oбластният управител Николай Шушков върна решението на ОбС Благоевград за теглене на кредит от 17 млн. лв.

Oбластният управител Николай  Шушков върна решението на ОбС Благоевград за теглене на кредит от 17 млн. лв. за реновиране на парк Бачиново.

Със З А П О В Е Д № OA-AK-289 от 23.09.2022 г., областният управител на област Благоевград Николай Шушков връща Решение № 332/16.09.2022 г. на Общински съвет – Благоевград, като незаконосъобразно, прието в противоречие с изискванията на чл.13 и следващите от Закона за общинския дълг. Не са спазени разпоредбите на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Благоевград, касаещи разглеждането повторно на въпрос, който вече е решен с влязъл в сила административен акт. Препис от Заповедта е връчена на председателя на Общински съвет Благоевград и на кмета на Община Благоевград.

Comments

comments