НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери

october_the_first

От 7 май 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност на всички осигурени лица, придобили право на пенсия, при подаването на документи за пенсиониране да поискат при определянето на размера на пенсията им за трудова дейност, когато тя е с начална дата след 31 декември 2018 г., да бъде приложен по-благоприятният за тях начин за изчисляване на индивидуалния им коефициент.

Бъдещите пенсионери трябва да направят избора си дали коефициентът да бъде изчислен по реда на нормативната уредба, приложима за трудови пенсии с начална дата до 1 януари 2019 г. (т.нар. „стара методика“) или съгласно разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата след 31 декември 2018 г. („нова методика“), едновременно с искането за отпускане на пенсията. За тази цел е утвърден нов формуляр на заявление за отпускане на пенсия/и и добавка/и. В него лицата трябва да посочат избраните от тях три години преди 1997 г., осигурителният доход от които се взема предвид при изчисляване на индивидуалния им коефициент, както и да приложат документ, удостоверяващ този доход. НОИ служебно определя по-благоприятния коефициент и го прилага за изчисляване размера на пенсията.
При подадено заявление за пенсиониране, в което не е посочено изчисляване по „старата методика“, пенсионният орган по подразбиране ще изчислява индивидуалния коефициент и размера на пенсията по новия ред, приложим за трудови пенсии отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г.
Правото на избор се отнася не само за бъдещите пенсионери, но и за лицата с подадени заявления за пенсиониране или с вече отпуснати трудови пенсии с начална дата след началото на тази година. За тях срокът да заявят избора си изтича на 4 ноември тази година.
Консултации
С цел подпомагане избора на лицата за по-благоприятния за тях вариант при изчисляването на индивидуален коефициент за пенсия, във всички териториални поделения на НОИ (ТП на НОИ) в страната са обособени специални работни места, на които ще се предоставя информация единствено по тази тема. Освен в регионалните структури и в изнесените работни места на НОИ, консултации ще се извършват и от мобилни екипи в общинските центрове по места. Графиците за посещенията на мобилните екипи през месец май т.г. вече са оповестени в приемната на всяко ТП на НОИ.
Консултирането на лицата се извършва от служители на НОИ чрез използване на електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Услугата е достъпна на сайта на НОИ чрез издаден от института персонален идентификационен код (ПИК).
НОИ напомня, че определените по този начин стойности както на индивидуалните коефициенти, така и на определените с тях размери на пенсията имат предварителен характер и могат да се различават от реалните както поради разлики или промяна в данните, използвани при извършване на консултацията, така и поради настъпили изменения в законодателството.
При осъществяване на консултациите няма да се извършва преценка за придобито от лицето право на пенсия.

Comments

comments