Изграждат 4 центъра за лица с психични разстройства в община Струмяни

Струмяни

 

Четири нови центъра за грижа за лица с психични разстройства ще бъдат изградени в с. Каменица, община Струмяни, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Проектът на общинската администрация е на стойност 2 279 198 лв., от които 85% са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране. Проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“.

 

След направен оглед на свободните съществуващи сгради, общинска собственост на община Струмяни от служители на МТСП, през м. юни 2018, нито една от тях не бе одобрена като сграда с подходящо местоположение. Поради липса на материална база, която да отговаря на изискванията и да може да се ремонтира, преустрои или реконструира по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата, община Струмяни ще извърши строителство на 4 нови центъра. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в регулационните граници на с. Каменица. Новите центрове ще предложат комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти.

 

Преки ползватели на услугите ще бъдат 60 потребители – лица с психични и поведенчески разстройства. За обезпечаване на дейността, в рамките на проекта ще бъде осигурено модерно обзавеждане и оборудване, гарантиращo безопасна и сигурна среда за хората с увреждания.

 

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени съпътстващи инженеринга дейности по оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор, информация и публичност и управлението на проекта. За успешното изпълнение на проекта община Струмяни ще проведе процедури, съгласно изискванията на ЗОП за избор на изпълнители по дейностите на проекта, ще участва със свои представители в екипа на проекта и ще контролира стриктното изпълнение на заложените дейности. Очаква се всички процедури за избор на изпълнители по проекта да бъдат обявени в срок до 3 месеца.

 

Договорът по проекта е подписан на 24 януари 2019 г., а изпълнението му трябва да приключи в рамките на 24 месеца.

Comments

comments