Информационни срещи за Натура 2000 ще се проведат в Благоевград

 

Сдружение „Коалиция природа България“ – клон Благоевград сключи Административен договор №Д-34-82/29.07.2020г., Регистрационен номер на договора BG16M1OP002-3.019-0010-C01, за изпълнение на Проект ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0010 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Благоевград“ („Проекта“).

Финансиране на Проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Стойността на Проекта е  71 400,00 лв, от които 60 690,00 лв от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710,00 лв национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Целта на Проекта е организиране на две информационни срещи, като първата ще е насочена към представители на земеделския сектор, дърводобивния и дървопреработващия бранш в регион Благоевград. С тях ще бъдат комуникирани ползите от мрежата Натура 2000, развитие на устойчиви форми на земеделие и дърводобив, ползите от създаване и регистриране на местна марка. Ще бъдат представени механизми на финансиране, вкл. ПРСР и ще бъде насърчавано тяхното използване. На срещата ще бъдат привлечени също така представители на местните и регионални власти, които да подкрепят създаването на такава местна марка.

Втората информационна среща е насочена към представители на туристическия бранш (хотелиери, ресторантьори), производители от хранително-вкусовата промишленост, предоставящите свързани услуги и продукти в регион Благоевград. С тях ще бъдат комуникирани ползите от мрежата Натура 2000, развитие на зелени форми на туризъм с висока добавена стойност за местното население, ползите от създаване и регистриране на местна марка. Ще бъдат представени механизми на финансиране, вкл. ПРСР, програми за трансгранично сътрудничество и други, както и да бъде насърчено тяхното използване. На срещата ще бъдат привлечени също така представители на местните и регионални власти, които да подкрепят създаването на такава местна марка.

Целева стойност: Общо 100 участници (съгласно Проекта) в регионалната информационна кампания.

Очакван резултат от изпълнението – Информирани представители на регионалните и местни власти, на туристическия сектор, на производители от хранително-вкусовата промишленост и предоставящите свързани услуги и продукти, представители на земеделския сектор, дърводобивния и дървопреработващия бранш, относно възможностите за развитие на устойчиви форми на туризъм, които предоставя мрежата Натура 2000 в регион Благоевград.

Срок на Проекта: 11 месеца, считано от датата на подписването му. В този срок се включва периодът от време, необходим за изпълнение дейностите по Проекта, който е 6 месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор.

Бележка: Предстои удължаване срока за изпълнение на проекта с 1 месец.

Място на изпълнение: регион Благоевград.

На 19. 05. 2021г. / сряда/ от 10:00ч., в Парк хотел „Бачиново“, община Благоевград, местност Бачиново, Дъбрава, ще се проведе първата информационна среща.

На 19. 05. 2021г. / сряда/ от 13:00ч., в Парк хотел „Бачиново“, община Благоевград, местност Бачиново, Дъбрава, ще се проведе втората информационна среща.

Comments

comments