Европейски здравен съюз: по-добра профилактика и трансгранично сътрудничество

  • Предложенията са част от нова рамка на ЕС за здравна сигурност
  • Призив за засилено сътрудничество между органите на ЕС и техните национални и международни партньори, както и между граничните региони
  • Повече прозрачност в споразуменията на ЕС за възлагане на обществени поръчки и за закупуване

Членовете на ЕП са готови да преговарят с държавите членки по рамката на ЕС за профилактика и контрол на заболяванията и за съвместно справяне с трансграничните заплахи за здравето.

Предложението за разширяване на правомощията на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ) беше прието с 598 гласа „за“, 84 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“. Държавите членки на ЕС, трябва да разработят национални планове за готовност и реакция и да предоставят навременни, съпоставими и висококачествени данни, казват евродепутатите. Те също така искат да гарантират, че правомощията на ЕЦПКЗ ще бъдат разширени отвъд заразните болести, така че да обхванат и основни незаразни болести, като сърдечно-съдови и респираторни заболявания, рак, диабет или психични заболявания.

Законодателното предложение за по-ефективно предотвратяване, по-добра готовност и по-бърза реакция на ЕС при бъдещи кризи и сериозни трансгранични заплахи за здравето беше прието с 594 гласа „за“, 85 гласа „против“ и 16 гласа „въздържал се“. Кризата с COVID-19 показа, че е необходима допълнителна работа на равнище ЕС за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки, по-специално в граничните региони, подчертават членовете на ЕП. В текста също така се призовава за ясни процедури и по-голяма прозрачност за съвместните дейности на ЕС за възлагане на обществени поръчки и свързаните с тях споразумения за закупуване.

Вижте запис на пленарните разисквания (първа и втора част)

Цитати

Докладчикът Йоана Копчинска (ECR, Полша) заяви: „Нашите предложения ще подобрят сътрудничеството, обмена на информация, експертен опит и най-добри практики между държавите членки и Комисията, Комитета за здравна сигурност и самия ЕЦПКЗ. Това ще подобри нивото на подготвеност и координацията при преодоляване на предизвикателствата пред общественото здраве. Постигнахме съгласие също така да засилим анализа и моделирането, за да подкрепим държавите членки в контрола на огнищата чрез събиране и обработка на повече епидемиологични данни, като същевременно запазим ключова националната компетентност в здравеопазването.“

„Подходът „Едно здраве“ във всички европейски политики трябва да ръководи цялата ни система за предвиждане и управление на кризи. Кризата с COVID-19 показва как един проблем, свързан с общественото здраве, може да засегне правилното функциониране на всяка част от европейското общество“, заяви докладчикът Вероник Трийе-Льоноар (Renew, Франция). „Изцяло подкрепям превръщането на процедурата за съвместно закупуване на медицински продукти в стандартна. Що се отнася до преговорите с производителите, ЕС е по-силен, когато говори с един глас от името на всички държави членки“, добави тя.

Контекст

 

В усилията си за изграждане на Европейски здравен съюз на 11 ноември 2020 г. Комисията предложи нова рамка за здравна сигурност въз основа на опита в борбата с коронавируса. Пакетът включва предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и предложение за засилване на правомощията на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Comments

comments