ЕКСПЕРТИ ОТ 2 МИНИСТЕРСТВА ОБСЪЖДАХА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В БЛАГОЕВГРАД

20181107_101019

Представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт се събраха на регионална среща в Благоевград, по време на която беше представена Концепция за създаване на Регионални иновационни центрове. Организатори на срещата бяха Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Областен информационен център – Благоевград.

Регионалните иновационни центрове ще бъдат създадени със средства от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат ползвани за процедура по ОПИК, подкрепяща именно създаването на РИЦ. Фокусът на срещата беше поставен върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на конкретни предложения, препоръки и мнения за параметрите на бъдещата процедура.

В обсъдената днес Концепция е заложено създаването на до три иновационни центъра във всеки един от шестте района за планиране на страната ни. Общият бюджет на процедурата ще бъде 100 млн. лв., разпределени между 6-те региона на ниво NUTS 2, с изключение на област София-град.

Основната цел на процедурата за подкрепа на Регионални иновационни центрове е да се изгради и развие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза, за да стане възможно провеждането на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, които да способстват за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Така ще се стимулира развитието на иновативни инфраструктури и експертиза в услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на ИСИС.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат Сдружения, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, регистрирани преди 31.12.2017 г. като обединенията следва да включват минимум пет юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация с доказан научен капацитет. Очаква се приемът на документи за кандидатстване по процедурата да стартира през месец май 2019 г.

 

Comments

comments