Дневен хороскоп за 30 ноември 2021

 

ОВЕН

Втор­ник ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удо­бно да раз­го­вар­яте с влия­тел­ни хо­ра по проб­ле­ми в ра­бо­та­та ви. Труд­нос­ти ще има­те във фи­нан­со­ва­та об­ласт, някои до­ри са из­чер­па­ли па­рич­ния си ли­мит, но ще мо­гат да раз­чи­тат на по­мощ­та на прия­те­ли. Проб­ле­ми в биз­не­са ще раз­ре­ши­те не след дъл­го, след­ва пе­риод на ста­би­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Не се от­пус­кай­те, ра­но ви е за по­чив­ка. На­со­че­те уси­лия­та си за ре­ша­ва­не­то на па­рич­ни въп­ро­си, днес има­те шанс да пос­тиг­не­те ус­пех. Доб­ре из­ра­зе­на е про­фе­сио­нал­на­та ви реа­ли­за­ция, кое­то за някои оз­на­ча­ва но­ви при­до­бив­ки. Се­га на биз­нес­ме­ни­те ще е осо­бе­но необ­хо­ди­ма под­кре­па­та на влия­тел­ни ад­ми­нис­тра­тив­ни ли­ца.

БЛИЗНАЦИ

Бо­гат на въз­мож­нос­ти е втор­ник за Близ­на­ци. Оча­ква ви ус­пех в служ­ба­та, въз­мож­ни са важ­ни по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни, от кои­то трябва да се въз­пол­зва­те. Ус­пех ще имат пъ­ту­ва­ния с фи­нан­со­ва цел, ма­кар някои да ос­та­нат не­до­вол­ни от раз­ме­ра й. Някои ще са ан­га­жи­ра­ни с до­маш­ни де­ла. Прис­ти­га­не­то на гост вкъ­щи ще за­рад­ва мно­зи­на.

РАК

Днес ще ви на­лег­нат проб­ле­ми, кои­то се на­ла­га бър­зо да раз­ре­ши­те. Ста­ва въп­рос за лич­на из­ява на ра­бот­но­то място или за про­ме­ни в до­ма, кои­то ма­кар и тягос­тни, ще бъ­дат за доб­ро. За раз­ли­ка от Ра­ци­те, вие трябва да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на ва­ши близ­ки и прия­те­ли. Се­га има­те въз­мож­ност за ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви си проб­ле­ми.

ЛЪВ

Мно­го от пред­ста­ви­те­ли­те на то­зи знак днес ще проя-вят раз­сея­ност, коя­то ще им кос­тва про­пус­на­ти важ­ни де­ло­ви въз­мож­нос­ти и фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Зае­ме­те се се­риоз­но със за­да­чи­те си, кол­ко­то и да ви е труд­но. От осо­бе­на важ­ност са кон­так­ти­те с влия­тел­ни ли­ца. Раз­чи­тай­те на собс­тве­ни­те си си­ли и ин­туи­ция, не се под­да­вай­те на съ­ве­ти­.

ДЕВА

Ус­пе­шен ден за Де­ва, мно­зи­на са изо­ста­ви­ли стра­нич­ни­те проб­ле­ми и це­ле­на­со­че­но ра­ботят на де­ло­вия план. Ще пос­тиг­не­те мно­го ви­сок ус­пех, но се нуж­дае­те от чуж­да под­кре­па, няма да я по­лу­чи­те точ­но днес. Някои от зна­ка са на­со­чи­ли уси­лия­та си към лю­бов­та и ин­тим­ния жи­вот – вни­ма­вай­те, ще нав­ре­ди­те на се­мей­ни­те си от­но­ше­ния.

ВЕЗНИ

Вие днес ще има­те ус­пех в про­фе­сио­нал­на­та си дей­ност и лич­ния жи­вот. Ху­ба­во е да дей­ства­те съз­на­тел­но и да сте из­пъл­ни­тел­ни. Не се оче­рта­ват ус­пе­хи в кон­так­ти­те, сре­щи­те ви ще са проб­ле­ма­тич­ни или няма да се със­тоят. Биз­нес­ме­ни­те да дей­стват ре­ши­тел­но, но дип­ло­ма­тич­но, за да раз­ре­шат въз­ник­на­ли неп­рия­тнос­ти.

СКОРПИОН

При мно­зи­на от вас са за­поч­на­ли про­ме­ни и е важ­но да под­дър­жа­те вни­ма­тел­но ба­лан­са. Ре­ди­ца препя­тствия ще въз­ник­нат днес на пътя ви при фи­нан­со­ви де­ла. Някои се при­тесн­яват неос­но­ва­тел­но за служ­ба­та си. Ус­пе­хи­те на дру­ги са свър­за­ни с пъ­ту­ва­не или про­веж­да­не на пре­го­во­ри. Ус­пех ще има­те и при раз­го­во­ри с влия­тел­ни хо­ра.

СТРЕЛЕЦ

Зат­ру­па­ни сте от проб­ле­ми, кои­то днес са труд­но раз­ре­ши­ми, но не­ща­та не стоят тол­ко­ва зле, кол­ко­то ги прие­ма­те. Ако сте последователни, ще се справите. В служ­ба­та прос­то е необ­хо­ди­ма по­ве­че дей­стве­ност, за някои се от­кри­ват въз­мож­нос­ти и за при­до­бив­ки при пъ­ту­ва­не, за дру­ги ус­пе­хът е свър­зан с изо­ста­ве­ни раз­го­во­ри, ка­сае­щи но­во ра­бот­но място.

КОЗИРОГ

Денят е ус­пе­шен, но мно­го от вас не са във фор­ма ак­тив­но да дей­стват по за­да­чи­те си. Об­стоя­телс­тва­та оба­че ще ви при­нудят да се стег­не­те, пред­стоят ви мно­го сре­щи и кон­так­ти, чрез кои­то мо­же­те да пос­тиг­не­те но­во раз­ви­тие на де­ла­та. Биз­нес­ме­ни­те бди­тел­но да наб­лю­да­ват парт­ньо­ри­те си, ли­чи из­вес­тно от­пус­ка­не и за­не­мар­ява­не на за­дъл­же­ния­та при тях.

ВОДОЛЕЙ

Днес е ден за ви­со­ки пос­ти­же­ния. То­ва включ­ва не са­мо слу­жеб­ния ви жи­вот, но и лич­ни­те кон­так­ти, биз­не­са и еве­нтуал­ни бъ­де­щи ан­га­жи­мен­ти. Въз­мож­нос­ти­те за па­рич­ни при­до­бив­ки са го­ле­ми при ко­лек­тив­на ра­бо­та. Прия­тел­ски кон­так­ти мо­гат да пре­ми­нат в де­ло­ви. Мно­зи­на днес ще бъ­дат об­ви­не­ни в не­заин­те­ре­со­ва­ност към се­мей­ни­те проб­ле­ми.

РИБИ

При­леж­но ще из­пълн­ява­те де­ло­ви­те си за­да­чи за втор­ник. При­тес­не­ни сте във връз­ка с някои до­маш­ни проб­ле­ми, най-ве­че фи­нан­со­ви, но ско­ро ще ги раз­ре­ши­те ус­пеш­но. Се­га сте в на­ча­ло­то на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни, свър­за­ни с фи­нан­си­те ви, оча­квай­те ги от чет­вър­тък. При биз­нес­ме­ни­те то­ва ще пре­диз­ви­ка проб­ле­ми от стра­на на съд­руж­ни­ци.

Comments

comments