Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лева

 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление на хора и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Размерът на помощта е 300 лева. Право да я получат имат хората и семействата, които са получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради установен средномесечен доход за последните 6 месеца, по-висок със сума, по-малка или равна на 30 лева от диференцирания доход за отопление или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни към 1 ноември.
Финансова подкрепа могат да получат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали своите документи в определения срок, а именно 31 октомври 2021 г. За целта кандидатите следва да подадат заявление-декларация в дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до 23 ноември, в което да декларират дохода си за 6 последователни месеца (в периода 1 април до 30 септември 2021 година). Изплащането на помощта през м. декември ще бъде еднократно,
Лицата, които по обективни причини не могат да получат лично помощта в съответния пощенски клон, е необходимо да упълномощят друго лице, като за целта при изплащането се предоставя нотариално заверено пълномощно.
Образец на заявлението може да бъде намерен на: https://asp.government.bg/…/ednokratna-finansova-podkrepa… .
Поради усложнената епидемична обстановка, документите могат да бъдат подавани и през алтернативни канали (поща, електронен път).
Повече информация може да бъде получена на тел.:
073/ 88 17 66; 073/ 88 5442; 073/ 832081; 073/881182 за община Благоевград;
07433/ 22 35 за община Кресна;
0748/72011 за община Симитли.

Comments

comments