Димитър Урдев: Какво налага драстичното увеличение на такса смет в Благоевград?!

 

 

Уважаеми съграждани,

Община Благоевград обяви процедура за обществено обсъждане, за промяна в наредбата, касаеща размера на такса смет.

Определянето на размера на таксата от общинската администрация следва да въз основа разходите /себестойността/ по предоставяната услуга.

Цената на услугата /такса смет/ за всеки конкретен субект трябва да е обвързана с размера на генерирания отпадък за всеки от тях. Тя не следва да е обвързана с данъчната оценка, най-малко поради факта, че нейният размер няма отношение с размера на генерирания и събиран отпадък. И тук трябва да отбележа абсурдната ситуация, при която наши съграждани инвестиращи в по-висока енергийна ефективност на собствеността си, се наказват за това. Трябва да заплащат по високи данъци и такси. Искам да припомня, че близо 80% от панелните блокове бяха санирани и тяхната данъчна оценка се повиши значително, съответно и такса смет, без това да доведе до промяна в качеството на услугата.

Организацията на събирането на отпадъците в момента е абсурдна. Целият генериран отпадък в едно домакинство /или който и да е субект/ се изхвърля в една кофа. Минути след това се появяват наши съграждани, които вземат ценния /обикновено желязо и хартия/ отпадък и остават разхвърлян останалия около кофите. След което идва ред на безстопанствени животни, за които това е въпрос на оцеляване. Всичко това създава условия за разпространение на зарази, замърсяване на околните пространства и въздуха. Искам да припомня, че Благоевград е един от градовете с най мръсен въздух, и което е особено важно, това е и форма на безстопанственост. Отпадъците се превръщат в обществен актив, но на това ще се спра малко по късно. Липсата на контрол относно вида и количество на отпадък е основен проблем. Няма политическа воля, вече десетки години за решаване на този въпрос, защото ще се изправим пред друг голям проблем, за които също никой не иска да говори. Това е факта, че отпадъка генериран от гражданите на Благоевград е източник на препитание и оцеляване за една не малка част други наши съграждани. Създаването на един потенциален социален конфликт е в основата на „замитането под килима“ на споменатото по горе.

Така генерирания отпадък, тъй като не се събира разделно, следва да се сепарира. От тук следват още много въпроси. Но първо ето някои факти:

Съгласно програмата за управление на отпадъците към 2020г. община Благоевград следва да е покрила следните проценти за рециклиране на отпадъците:

  • Хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло – 50 % от общото им тегло;
  • Рециклиране и оползотворяване на биоотпадъци – 50% ;
  • Отклоняване на битовите биоразградими отпадъци от депо;

Съгласно договора за оператор на депото цената за депониран отпадък е около 28лв/тон.

Заплащаната такса за сепариране на отпадък е 35 лв/тон.

Заплащанета такса за сметосъбиране и извозване на отпадъка е около 60 лв/тон.

Събраният и извозен отпадък в Община Благоевград е приблизително 20 000 тона/годишно.

Сепарирането на генерирания отпадък предполага намаляване на себестойността на услугата предоставяна от община Благоевград на своите граждани. Това е поради факта, че част от сепарирания отпадък следва да се рециклира, част от него в бъдеще ще се използва като суровина в инсталации за производство за биогаз и друга най-малка част ще се депонират. От тук следва, че една голяма част от отпадъка генериран от гражданите  е актив за община Благоевград и правилното му управление може да носи допълнителни приходи. За депонирането на отпадъка, който не може да бъде рециклиран или използван за друго, се заплащат такси от община Благоевград.

Предполагам, както аз така и всички граждани с интерес ще очакваме такава справка от общинска администрация.

И макар че, логиката следва да е по- различна, защото заедно с предложението за промяна на размера на таксите е необходимо да се представи на обществеността и предложение за промяна в организацията на предоставянето на услугата. Тази дискусия, за промяна в размер на заплащаната от всеки нас такса, трябваше да бъде на основата на план сметката за следващата финансова година. Общинска администрация не счита за нужно да я предостави. Ако няма такава как въобще са определили нуждата от трикратно увеличение на такса смет? Всяка такава промяна трябва да е продиктувана от подобряване на предоставяната услуга. Аз лично такива предложения не чух, а вие? Идеята на кмета е тази услуга в бъдеще да се извършава от Общинско предприятие. Това всъщност не променя нищо като цяло, освен факта, че кмета ще концентрира цялата власт в себе си, а с това и цялата отговорност.  Като мотив за това е по ниската себестойност на предоставяната услуга /няма да се заплаща ДДС/. Но ако това е така, защо увеличаваме размера на такса смет?

Между другото се подхвърли и възможността с по големите приходи от тази такса да се финансират социални дейности в община Благоевград. Съгласно закона, размера на тази такса, както вече казах, трябва да е на база разхода за предоставянето на тази услуга. Община Благоевград не следва да генерира повече приходи от размера на разходите по предоставяне на услугата. На следващо място е и факта, че разходването на тези средства за други дейности е НЕЗАКОННО. Практиката в годините да се харчат тези средства, чрез предоставяне на заеми прехвърляйки средства от една дейност в друга с решение на Общински съвет е съмнителна от законова гледна точка. Единствено факта, че никой не е сезирал прокуратурата или обжалвал съответните решения, няма последствия.

Друг много важен въпрос е каква е събираемостта на тази такса. Неофициалната информацията е, че в годините тя е в рамките на 65-70%. Ако е така, тук възниква резонния въпрос – правен ли е анализ как повишаването на размера на таксата ще повлияе на събираемостта и. Защото всеки икономист знае, че има връзка между размера на един данък и събираемостта му.

Друго основание е възможността да кандидатстваме по евро програми. Няма да коментирам в детайли подобно твърдение, само ще напомня, че и до момента много от депата, както и други дейности в България са изградени именно по такива програми. Един подобен анализ би показал и с колко реално ние, гражданите на Благоевград сме надплатили за тази услуга.

Ролята на една регионална система за управление на отпадъците е да създаде по добра среда за живеене за гражданите. Дали това е така? Каква е цената, която всички ние плащаме?

Увеличаване на таксите не е продиктувано от въвеждане на нова стратегия, нова програма с цел повишаване на качеството или нова организация на извършване на предоставяната услуга. Целта е просто събиране на допълнителни приходи в общинската хазна. Като хвърляне на пясък в очите приемам посоченото, че с допълните приходи ще се финансират социални програми на община Благоевград.

Както вече казах, така направеното предложение за увеличаване цената на такса смет за гражданите не е обосновано по никакъв начин и не е обвързано с каквото и да е подобряване на предоставяната услуга. Напротив за жителите в селата на общината Благоевград таксата се намалява, като това е единствено заради намаляване на средствата за нови съдове. Означава ли това, че ще ограничим предоставянето на тази услуга за селата в община Благоевград?

Широко прокламираме намаляването на такса смет за бизнеса от 6 промила на 5,7, а в същото време увеличаваме таксата за ползване на съдове от  1659лв на 2722 лв. Тук отново стои въпроса със справедливостта на таксата – цената на услугата не кореспондира с размера на таксата.

И тук ще се върна отново на събираемостта. Г-н Кмете не се ли страхувате, че увеличението на данъците ще доведе до срив на приходите.

С така направените предложения и без липсата на анализ на реалната ситуация, без изработена цялостна стратегия за развитие на общината,  задълбочава кризата, в която се намираме. Мерките следва да са всеобхватни, конкретни и с много ясни показатели за  постигане на заложените цели.

Необходимо е разработване на цялостна стратегия по управление на отпадъците. Ако такава съществува,  въпроса е доколко тя кореспондира с реалните нужди на общността и каква е цената, която всички ние плащаме за сега съществуващата такава.

И накрая искам да припомня, че точно ние община Благоевград, сме повод за съдебна практика, която точно и ясно да определя размера на такса смет въз основа на генерирания от всеки гражданин на битов отпадък, каквато практика съществува в много европейски страни.

 

 

 

 

 

Comments

comments