Вашите права на отпуск за изпълнение на лични ангажименти

 

the-woman-in-red-3739674__340

Законът гарантира правото  да се отсъства временно от работа, когато се налага да  се изпълняват  лични задължения. Те са посочени изчерпателно в закона и работодателят е длъжен да се съобрази с тях, когато са налице.

Кои са тези случаи?

Когато встъпвате в граждански брак, имате право на отпуск в размер от два работни дни. Право на този отпуск възниква независимо от това дали сключването на брака е в работен, почивен или празничен ден!

Когато решите да дарите кръв – за деня на прегледа, на кръводаряването, както и един ден след него.

При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра, родител на другия съпруг, както и на други роднини по права линия – два работни дни.

Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите два работни дни след нея.

За участие в правораздаването –като страна, свидетел или вещо лице.  Продължителността на този отпуск се определя от времето, необходимо за изпълнение на съответното процесуално задължение.

За участие в заседания като член на представителен държавен орган или да като  съдебен заседател. Имате право на отпуск и за участие в специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.

При предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовия договор. Отпускът е в размер на един час дневно за дните на предизвестието. За да възникне това право, е необходимо да сте получил предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовия договор и работното и време да е над 7 часа.  Предназначението на този отпуск е да се предостави повече свободно време за търсене на  нова работа.

За обучение или участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

За медицински прегледи на бременни работнички или служителки, когато се налага прегледът да се извърши през работно време.

Важно! Тези дни не могат да се приспадат от платения годишен отпуск!

За да се възползвате от тези права е необходимо  да се подаде  писмена молба за отпуск, към която  се прилага документ, който да удостовери действителното настъпване на някое от горепосочените основания за отпуск.

Ще получа ли възнаграждение за дните, в които съм отсъствал? Отговорът е положителен, възнаграждение се дължи най-често от работодателя, но не във всички случаи.

В случаите, в които се ползва отпуск поради смърт на близък роднина, кръводаряване или встъпване в брак, работодателят следва да изплати възнаграждение за дните, в които е отсътвано, според уговореното в колективния трудов договор или в споразумението между с работника.

Когато се участва в заседания на специален орган за преговори или когато работодателят е дал предизвестие за прекратяване на трудовия договор, възнаграждението се изплаща винаги от работодателя и се определя от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който трябва да сте работили най-малко 10 дни. По същия начин се изчислява и възнаграждението, което се дължи на служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и на бременна служителка, която трябва да се прегледа в работно време.

Възнагражденията във всички останали от горепосочените случаи се дължи по реда, определен в специални закони. Така например, ако сте общински съветник, за участие в заседание на общинския съвет ще получите възнаграждение, определено  според Закон за  местното самоуправление и местната администрация. /pravatami.bg/

 

Comments

comments