„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява обществена поръчка

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2017-0001.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

Comments

comments