4 млн. лв. от хазарт ще влязат в училищата

Максималната сума за един проект за изграждане на нов физкулутрен салон е 1.2 млн. лв., т.е от средствата може и да се възползват едва 3 училища

4 млн. лв. от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки, съобщават от МОН. За целта те трябва да кандидатстват пред съответното регионално управление по образованието.

Средствата са заложени в съвместната Годишна програма на министрите на образованието и на спорта и се отпускат за 2021 г. Основание за това е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10% от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция или създаване на нови спортни обекти и съоръжения в държавните и общинските училища, посочват от МОН. Досега не е ставало известно пари за хазарт да отиват за спорт в училищата, въпреки че по закон такива следва да се заделят за различни каузи.

С писмо до регионалните управления на образованието (РУО) днес просветното министерство покани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември т.г. в съответното РУО. То ще подрежда постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“. Общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, пък могат да подават документи за кандидатстване директно в МОН – до 15 ноември т.г.

Програмата ще финансира дейности в три модула. За изграждане на изцяло нови физкултурни салони максималната сума за един проект може да е до 1.2 млн. лв. за големи салони и до 860 хил. лв. за малки салони. Записано е, че в зависимост от бюджета за съответната година ще се удоволетворяват максималния възможен брой проектни предложения по този модул. Това означава, че ако в МОН пристигнат 3 качествени проекта за строеж на нови салони, то ще бъдат финансирани и трите, с което парите по програмата почти ще се изчерпят. Условие за кандидатстване тук е училището да няма спортен салон и в него да се обучават поне 250 ученици.

По втория модул на програмата, който е за ремонт на съществуващи салони, следва да отидат поне 60% от парите, останали след одобряване на максималния възможен брой проекти по първия модул. В зависимост от това дали се предвижда цялостна или само вътрешна реконструкция, допустими дейности могат да бъдат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покриви, съблекални и/или санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна и/или електроинсталация, боядисване. За цялостен ремонт максималното финансиране е до 175 хил. лв., а за вътрешен ремонт – до 75 хил. лв.

За изграждане на открити спортни площадки пък са заложени до 100 хил. лв. за площадка с размери 20 м на 40 м, и до 50 хил. лв. – за ремонт на съществуваща спортна площадка с площ поне 1000 кв. м.

Немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт, признават от МОН. Затова с програмата целят подобряване на спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез мерки за модернизиране на спортната база в училищата. Идеята е да се създадат пълноценни условия за спорт на децата не само в часовете по физическо възпитание, но и извън учебната програма.

Програмата, условията и документите за кандидатстване са публикувани ТУК.

Comments

comments