28 април – Световен ден за безопасност на труда Осигуряване на безопасност на труда в „зелената икономика“

Световният ден за безопасност на труда – 28 април, започва да се отбелязва от Международната организация по труда през 2001 година. 28 април е и Международен ден на световното синдикално движение, посветен на паметта на загиналите и знак на солидарност с пострадалите при трудови злополуки. От 2003 г. на Световния ден се обръща особено внимание, като всяка година се обявява основна тема, свързана с актуалното състояние на условията на труд в цял свят. През 2012 година тематичният акцент е „Осигуряване безопасност на труда в зелената икономика“.

Преходът към „зелена икономика“, създаваща „зелени работни места“ и „зелени“ промишленост и производствени процеси, се превръща в ключов фактор за постигане на икономическо и социално развитие. В този контекст усилията в областта на социалната интеграция, социалното развитие и опазването на околната среда са тясно свързани с усилията за осигуряване на безопасен и достоен труд за всички.
Кампанията „Зелени работни места“ се осъществява съвместно от Програмата на ООН за околната среда, Международната организация на труда (МОТ), Международната организация на работодателите и Международната конфедерация на профсъюзите.

Най-голям потенциал за създаване на „зелени работни места“ съществува в сферата на използване на възобновяеми енергийни източници, строителството, транспорта, преработката на отпадъци, горското и селското стопанство.

Важен фактор за развитието на „зелената икономика“ е безопасността на труда. Необходимо е да се осъзнаят последствията от нови и отново възникващи рискове, свързани със „зелените работни места“. Работниците са изложени на редица рискове, вариращи от традиционните до нови, например експозиция на нови материали, които се използват в работната среда.

Ето няколко примера за професионални рискове при „зелените работни места“. Работниците, заети в производството на фотоволтаични модули без техните компоненти, са изложени на експозиция на опасни химични вещества от които трябва да бъдат защитени. Рисковете при монтаж на соларни панели са аналогични на тези в строителството, но за работниците те са нови. А именно -опасност от падане от височина, поражение от електрически ток и въздействие на високи температури. Работните места при производство на енергия от ветрогенератори могат да попаднат под въздействие на химически вредни вещества, както и на физически опасни фактори като движещи се части на оборудването и механизмите, ръчно преместване на товари при изготвяне и преместване на части на турбините. При строителството, експлоатацията и ремонтните дейности на големи ВЕЦ присъстват рискове като тези в промишленото строителство и в производството и разпределението на електрическа енергия.

За отстраняване на опасните производствени фактори и професионални рискове, свързани със „зелените работни места“, е задължително да се предприемат мерки за отстраняване и ограничаване на негативните въздействия, в съответствие с основополагащите принципи за осигуряване на безопасността и здравето при работа. Технологичните и производствените процеси на „зелените работни места“ е задължително да имат оценка на риска, така както и останалите работни места. Работодателите на „зелените работни места“ носят отговорност и са законово задължени да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, така както и при обичайните работни места.Преходът към „зелена икономика“ предполага установяване на по-високи стандарти за опазване на околната среда в съчетание със стратегиии за осигуряване безопасността на труда. Само така може да бъде постигната целта за осигуряване на безопасен, безвреден и достоен труд за „зелените работни места“.

Comments

comments