Скъпо и некачествено за сметка на данъкоплатците: Как община Петрич плати два пъти оградата на парка

До месеци Петрич ще има градски парк”, съобщава пресцентърът на община Петрич на 18 май 2019 год. Изграждането му започва година по-рано, когато е обявена и възложена обществената поръчка на стойност близо 4.5 млн. лв. Тогава никой не подозира, че прекрасният идеен проект и тези средства, които ще се вложат в него, всъщност ще бъдат определени след време, като едно от най-спорните действия на местната управа, свързано с разхищение на обществен ресурс и незадоволителен краен резултат.

 

Всичко започва с добри намерения

 

С договор No47/16.04.2018 за възлагане на обществена поръчка за строителство NoBG16RFOP001- 1.035-0001-C01-S-01 с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА В УПИ XXV, КВ.53, ОТРЕДЕН ЗА

ГРАДСКИ ПАРК” сключен между община Петрич и Обединение „БГ-КО-Петрич”

ДЗЗД на стойност 4 382 575.20 лева с ДДС., започва изграждането на така чакания с години парк в южния град.

Изпълнител на проекта е обединение от две фирми: “ БГ Ленд Ко” АД и “ Копекс Ко” ООД. Първата е собственост на благоевградчанина Велимир Магурев. Фирмата има здрави и устойчиви отношения с община Петрич и с разлика от няколко месеца, печели и поръчката за саниране на сградите на полицията и пожарната в Петрич, на стойност 1 120 000.00 лв.

 

По проект, в парка са предвидени амфитеатър /проектиран с възможност да се използва за летен театър/, посетителски център, детски площадки и изкуствен хълм за катерене на деца, многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол, зоокът /само за птици/, сух фонтан, множество алеи и зеленина. По проект в градския парк на Петрич е предвидено също да има изкуствено езеро на площ от 3 000 кв. м. и по всичко изглежда, че петричани ще се радват на едно прекрасно място за отдих и разходки… Очаквания, които ще се сгромолясат на по-късен етап, когато се сблъскат с реалното изпълнение на дейностите. 

 

Реалността

 

През март 2021 год. е публикувано Обявление за за приключване на договор за обществена поръчка, а община Петрич обявява, че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем на дейностите, въпреки, че не е съвсем вярно. Средствата за изграждане на парка обаче, идват по ПРИОРИТЕТНА ОС1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 и това налага, да се действа в срок, защото иначе средствата ще бъдат изгубени. Така на практика, общината признава за изпълнен обекта, без това реално да е факт.

 

Нещо повече, кметът на община Петрич Димитър Бръчков е обявил и възложил и втора поръчка, в която СМР/дейности се дублират с такива на вече  споменатата обществена поръчка и то преди първата още да е приключила.

В сайта на община Петрич на 27/1/20 2:36 pm е публикувана обществена поръчка с наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“ и с прогнозна стойност 232500.00 лв. без ДДС или 279000лв. с ДДС. 

Единствения „допуснат” участник ДЗЗД „ФЕНСИС 2020” печели безапелационно с предложена цена от 232 400.00 без ДДС или 278 880.00 с ДДС. Кметът на община Петрич подписва Договор за възлагане на обществената поръчка на 01.04.2020г.

 

Назначаването на комисия в деня на отварянето на офертите на 11.02.2020г., протокол само от следващи заседания 9 и 10.03.2020г., обясненията, защо не се дават по 20 точки на някои от показателите без да е ясно колко в действителност се оценява и въпреки това присъдени 100 точки не притесняват управата на община Петрич. Необяснимо  е обаче и защо приложенията в тръжната документация на ДЗЗД „ФЕНСИС 2020“ са на бланки на община Петрич. 

 Сякаш става въпрос за някакво публично-частно сътрудничество или проява на срастване на община Петрич и определени частни структури!? 

 

Дублиране и силно завишени цени

 

Съгласно техническо и ценово предложения Образец No9, на първата поръчка,  което представлява неразделна част от договора и на страница 5 (собственоръчно маркирана като 485) и страница 10 във файла (собственоръчно маркирана като 490) са залегнали дейности в позиции:

77.Демонтаж на ажурна метална ограда – 390м

  1. Демонтаж на метални оградни пана – 630м

79.Разрушаване плътна ст.б. част на ограда – 112,25м3

256.Шапка от обработени плочи от гнайс с деб. до 4см. – 39,5м2

257.Облицовка на стени – гнайс с деб. до 2,5см на метална мрежа –86,5 м2

258.Цим. хастар под камък с дебелина 2см. – 126м2

260.Временна метална ограда с PVC покритие и h=2,2м за сп. зала – 120м

262.Шапка от дялан гнайс с дебелина до 4см. – 13,75 м2

 

При втората поръчка, възложена през 2020 год. в  КСС / количествено стойностната сметка  са заложени следните дейности:

„…Работите на строежа включват:

Демонтаж и извозване на оградни пана;

Разбиване и извозване бетонова ограда;

Доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева H=2,00м; и дължина L=418,00м, вкл. стълбове, скоби, капачки за стълбове, диагонали, стоманено въже;

Доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери H=1,80м/1,50м и дължина L=288,00м, вкл.оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери;

Доставка и монтаж на два броя портални врати с приблизителни размери L=6,00м/ H=2,00м; Направа облицовка с оформен камък(гнайс), вкл. доставка и полагане на бетонови шапки с дължина L=288,00м.

 

Тези нередности не остават незабелязани от  инж. Тане Пенев и Крум Танев, които сигнализират и главния прокурор за случващото се, но към момента не са получили  адекватен отговор за обоснованите си съмнения. 

 

Те анализират  всички дейности по проекта и заложеното и в двете поръчки и описват подробно всички факти, които будят съмнение по изключително професионален начин, тъй като инж. Пенев има необходимата експертиза: 

 

“ Сами по себе си обществените поръчки представляват само добри инвестиционни намерения, обаче при сравнителен анализ на приложените СМР и дейности по тях, на прима виста може да се установи и докаже дублирането напълно или частично на поне изброените по- долу дейности, като според ценово предложение към Договор за възлагане

 

на ОП от 01.04.2020г. страница 26-та (в Приложение No1) и ценово предложение Образец 9 към Договор No47/16.04.2018г. (в Приложение No2) на 100% се дублират:

1.Демонтаж и извозване на оградни пана – 7 750.00 лева;

2.Разбиване и извозване бетонова ограда – 3 954.00 лева;

на обща стойност 11 704.00 лева без ДДС или 14 044.80 лева с ДДС;

-частично се дублират в:

10.Направа облицовка с формен камък(гнайс), вкл. доставка и полагане

на бетонови шапки;

  1. Земни работи;
  2. Бетонови работи;

-Прави впечатление и, че силно са завишени стойностите на:

7.Доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева

H=2,00м; и дължина L=418,00м, вкл. стълбове, скоби, капачки за

стълбове, диагонали, стоманено въже цена 42040лв. без ДДС – 50 448лв.

с ДДС.

8.Доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери H=1,80м/1,50м и дължина L=288,00м, вкл. оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери цена 24 100 без ДДС и 28 920лв. с ДДС“.

 

Цените на линеен метър в тези две позиции -120лв./л.м и 100лв./л.м, не са съизмерими, а дори по- високи от тези за доставка и монтаж на дребно! Категорични сме, че при маркетингово проучване и добра стратегия, само от дейностите по тези 2 позиции, общината би могла да спести средства в размер не по-малък от 40 000 -50 000 лева!

 

Прилагам линк към 3 независими обяви за сравнение на пазарните цени на

дребно:

https://www.olx.bg/ad/ogradni-pana-potsinkovani-pokritie-CID262-ID5zShU.html#aff2e69681;promoted

https://www.olx.bg/ad/ogradni-pana-s-pvts-pokritie-CID262-ID89zNR.html#aff2e69681;promoted

https://www.olx.bg/ad/ograda-ogradi-ot-ogradni-pana-CID262-ID7ssUn.html#aff2e69681;promoted

 

– А пък за :

  1. Кофражни работи – 31 228.00 лева без ДДС или 37473.60 лева с ДДС;
  2. Армировъчни работи – 30 160 лева без ДДС или 36 192.00 лева с ДДС;
  3. Бетонови работи – 33 188 без ДДС или 39 825.00 лева с ДДС; 

Ще кажем, че по действащите средни стойности/цени до 30лв./м2 за кофражни работи, до 2лв./кг за армировъчни и до 140лв./м3 за бетонови работи се вижда, че такива количества – 1000м2 кофраж , 15 тона арматура и 237 м3 бетон няма къде да се вложат в изработване на тази ограда!

В новата обществена поръчка описана в раздел I умишлено или не, не са конкретизирани кои части от оградата ще се подменят и няма количествено стойностна сметка на материалите, които „ще бъдат вложени”.

Точно това е предпоставка да се изписват фиктивни дейности и количества материали, също така да е трудно проследимо евентуалното престъпление. На практика от трите посочени дейности на обща стойност 113 491.20 лева с ДДС, според нас ще бъдат извършени и разходвани не повече от 1/5 от тях, или само от тук,  общинският бюджет следва да претърпи щети за повече от 70 000 – 80 000 лева!”, обяснява инж. Пенев.

 

При проста сметка за остойностяване /себестойността на 1 линеен метър от оградата/, се оказва, че  има заграждане на  418 метра с плетена мрежа , 288 метра оградни пана и 2 броя врати по 6 метра, общо 718 линейни метра за общата стойност 278 880.00 лева с ДДС или грубо по  390 лева за 1 линеен метър. Доста солидна от към цена ограда. 

 Само за сравнение от обществената поръчка на МВР за оградата по между им с дължина 300м. е на стойност 13 000лв. без ДДС, или 15 600 лв. с ДДС,  или грубо 52 лева за 1 линеен метър. 

Съпоставени себестойностите показват, че оградата на „кмета Бръчков”, платена с парите на данъкоплатците  струва почти 8 (осем) пъти повече за 1 линеен метър. 

 

Скъпо и некачествено

 

Похарчените милиони и двойното плащане за оградата не гарантира качество, става ясно от реалното състояние на парка в момента. Петричани и гости на града многократно сигнализират за рушащата се новоизградена инфраструктура в парка, както и съоръженията, които са изградени и въведени в експлоатация само преди няколко месеца. 

През месец март, подобен сигнал публикува и Наталия Димитрова-Попова от “Зелено движение”, която след посещение в парка в Петрич констатира: 

Дългоочакваният нов парк в Петрич в близост до болница „Рокфелер“, разположен на 54 дка на територията на бившето гранично военно поделение, който трябваше да радва жителите и гостите на общината, вече се руши. В строителството на парка вече са „усвоени“ близо 5 милиона лева евросредства, осигурени от ОП Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г“.

Зелените площи са белите дробове и визитната картичка на всяко населено място и трябва да се защитят със закон.

Парите на българските и европейските данъкоплатци също трябва да отиват в полза на българското общество, а не в джобовете на наши фирми и политици. И къде са прокуратурата и Сметната палата да разследват кмета на Петрич за безстопанственост и пилеене на обществени средства?

За това е необходима тотална промяна по върховете на властта и гражданска нетърпимост към безобразията на политиците!”, категорична е Попова и прилага снимков материал за всички свои твърдения. 

Подобни публикации се появяват многократно в социалните мрежи и от жители на Петрич, които не остават равнодушни към случващото се в града.

 

Крум Танев ни предостави и снимков материал, който е направен по време на изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на оградата на парка. Специалисти в строителството смятат, че заложените количества арматура и бетон и тези, които на практика са вложени, също се разминават, което води до съмнения, относно качеството на изпълнение на една дейност, която на всичко отгоре е платена два пъти.

Въпроси без отговор

 

Ситуацията с разходване на обществени средства в България е потресаваща от години, това се случва в Петрич и в много други населени места. Отговорните институции и хора, каквито са кметовете, обикновено не обичат да отговарят за действията си и да дават обяснения за нередностите и разхищенията. По тази причина, вероятно и този път, не получихме отговори на въпросите, които изпратихме на община Петрич и кмета Димитър Бръчков. 

 

Още по-притеснителното е, че и Прокуратурата не дава отговори на подобни сигнали, при положение, че нарушенията са очевадни и се касае за пари, които ще бъдат платени от всички нас – данъкоплатците.

 

 

 Разследването е реализирано по проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград “ на Фондация „Блулинк“ , изпълняван в сътрудничество с Асоциация за свободни медии, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Асоциацията за свободни медии и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

 

Comments

comments