Освобождаването на гл.архитект на Петрич Владимир Митрев разкри сериозни пропуски в закона, допуснати от администрацията на кмета

11811585_1468782403443802_1531266800704466157_n

 

Освобождаването на главния архитект на град Петрич Владимир Митрев, предизвика вълна от въпроси още след като се разбра за него. Няколко дни по-късно, в публичното пространство излезе и заповедта за прекратяване на служебните правоотношения и въпросите се увеличиха.

Според записаното във въпросната заповед от 13 декември,  Митрев, е назначен на 13 юли 2016 година след проведен нелигитимен конкурс. Това става ясно от написаното: „Членовете на комисията, която е провела конкурса не отговарят  на императивните изисквания на нормата на чл. 5, ал.2 от ЗУТ. “ .  Визираният член от закона казва, че в общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс, като в комисията по конкурса участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България. За главни архитекти се назначават лица с придобита пълна проектантска правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиването и. 

9

Във въпросната комисия в Петрич, обаче членовете са били служители на общинска администрация, което както пише и в заповедта прави конкурса „непроведен“ или казано с по-прости думи нелигитимен.

И тук, започват въпросите, които пряко касаят настоящите управляващи в община Петрич и основно юристите на общината, които са допуснали подобен пропуск.

Недоумение буди факта, че сега излиза на яве подобен пропуск, който юристите са допуснали при провеждане на конкурса за главен архитект, при положение, че тази процедура би следвало да е от по-леките и ясни за провеждане, на фона на множество обществени поръчки и процедури, които са провели във времето.

Откриването на пропуска две години и половина по-късно, също предполага въпроси, а именно как и защо до момента никой не е забелязал.

Според ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В създалата се в Петрич ситуация, вероятно може да се говори за някакъв вид именно такова административно нарушение.

Ако се докаже наличие на такова, то някой от отговорните за провеждането на конкурса, трябва да понесе отговорност, която е регламентирана в ЗАНН.

Там е записано в  Чл. 24. (1) : Административнонаказателната отговорност е лична.
(2) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
Със сигурност някой не е свършил работата си, така както би следвало, според закона и това официално е признато от община Петрич, чрез Заповед №73/13.12.2018 г., с която кметът Бръчков прекратява трудовите правоотношения с Владимир Митрев. 
На практика се оказва и, че 2 години и половина Митрев е осъществявал техническото ръководство при проектиране на различни проекти, вземал е градоустройствени и архитектурно-планови решения, подписвал и съгласувал е редица проекти, без да има право на това, тъй като излиза, че е назначен чрез „непроведен“ конкурс. Дали това означава, че всички актове, проекти и решения, които е заверявал с подписа си са незаконни, вероятно ще се изяснява.
Отговорността в момента остава на кмета Димитър Бръчков, който би следвало да потърси отговорност от подчинените си, които са били отговорни за провеждане на конкурса.
Абсурдното в конкретния случай е, че според мотивите в заповедта кмета вменява вина на самия себе си, но като последица на това освобождава главния архитект на общината. Това най-вероятно би довело и до нейната отмяна при евентуално обжалване.

Comments

comments