Югозападното държавно предприятие организира съвещания-обучения от 19 до 27 май

От 19 до 27 май Югозападното държавно предприятие организира съвещания-обучения по стопанисване на горите и маркиране на насажденията, предвидени за ползване за 2016 г. Срещите, чиято идея са именно съвещанията и обученията, ще се проведат по предварително определен график на територията на пет държавни горски стопанства.
В тях ще участват служители от 38-те териториални поделения на предприятието, представители на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите и РДГ, Лесотехническия университет, Лесозащитна станция – София и Горска семеконтролна станция – София. Маркиране на насажденията, съгласно изискванията и целите на различните видове сечи; стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания – принципи и режими; техническо изпълнение на дейностите по определяне и отбелязване на дърветата за сеч, са основните теми в дискусията. На терен ще бъдат коментирани най-често срещаните проблеми при маркирането, както и въпроси от практиката на горските служители.

Comments

comments