ЧЕЗ получи глоба за злоупотреба с монополизъм

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е извършило нарушение на Закона за защита на конкуренцията, злоупотребявайки с господстващо положение, установи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Дружеството е забавило необосновано сключването на договор за покупко-продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по предвиден в специална наредба ред за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
Според КЗК по този начин „ЧЕЗ“ може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.
КЗК постанови спиране на установеното нарушение и наложи следната поведенческа мярка: да изготви и предостави подробен списък, в който да бъдат изрично изброени всички изискуеми документи във връзка с договора за покупко-продажба на изградените съоръжения за присъединяване на обекта, респ. за изкупуване на енергийните съоръжения.
КЗК даде 30-дневен срок срок за изпълнение на поведенческата мярка, след изтичането на който срок ЧЕЗ е длъжно да уведоми КЗК за нейното изпълнение.
Отношенията между ЧЕЗ и присъединяваното лице преминават през разписаните в специалната наредба до момента, в
който трябва да бъде подписан договор за покупко-продажба (изкупуване) на енергийните съоръжения от ЧЕЗ и те да бъдат изплатени.
В процеса на проучването КЗК установи, че инвеститорът е подал в ЧЕЗ Заявление за сключване на договор за изкупуване на съоръженията за присъединяване, като проектът на договор е подписан от присъединяваното лице, но не и от ЧЕЗ, във връзка с констатирани от дружеството нередовности по документацията, за което обаче инвеститорът не е бил уведомен, въпреки, че е изискал да му бъде указана причината за несключване на договор за изкупуване.
Така ответникът не разкрива съществени обстоятелства, които са неизменна част от процеса по присъединяване. В резултат от разглежданото поведение на ЧЕЗ се стига до необосновано забавяне сключването на договор за покупко-продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени от молителя.

Comments

comments