Хороскоп за 24 ноември

ОВЕН

В чет­вър­тък със­тоя­ние­то ви за­ви­си от мно­го фак­то­ри – обе­ктив­ни и су­бек­тив­ни. От ед­на стра­на, се стре­ми­те към нов на­чин на жи­вот по съв­сем нор­ма­лен на­чин, от дру­га – не­що ви под­тик­ва към лъ­жи, из­ма­ми, зад­ку­лис­ни дей­ствия. Се­га мо­же да оча­ква­те по­ло­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на пром­яна и бла­гоп­рия­тна раз­връз­ка в до­ма.

ТЕЛЕЦ

Фи­нан­со­ва­та нуж­да при мно­зи­на от Те­лец днес е крещ­яща, но въз­мож­нос­ти­те за ре­ша­ва­не­то й са ми­ни­мал­ни. Биз­нес­ме­ни­те да бъ­дат осо­бе­но вни­ма­тел­ни и, ако им е въз­мож­но, да търсят съ­дей­ствие­то на хо­ра от бран­ша. Про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти днес не се оче­рта­ват. Не вярвай­те на прия­тел­ски съ­ве­ти, кол­ко­то и да са под­ход­ящи.

БЛИЗНАЦИ

При вас неп­рия­тнос­ти­те в чет­вър­тък са свър­за­ни с об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. За биз­нес­ме­ни­те то­ва оз­на­ча­ва гри­жи с парт­ньо­ри. В ра­бо­та­та, ако не сте стрик­тни и из­пъл­ни­тел­ни, ще пос­лед­ват об­ви­не­ния от хо­ра, кои­то са­мо то­ва ча­кат. Спо­кой­ствие мо­же да на­ме­ри­те са­мо в до­ма, къ­де­то хар­мо­ния­та в мо­мен­та се за­сил­ва.

РАК

От дос­та вре­ме Ра­ци­те оча­кват не­ща­та им да пот­ръг­нат и мно­зи­на губят ве­че тър­пе­ние. То­ва во­ди до не­пос­тоян­ство и не­же­ла­ние да дей­ства­те по въп­ро­си, кои­то са от осо­бе­на важ­ност за вас. Някои ще имат про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми с ко­ле­ги. Дру­ги ще за­губят ин­те­рес да нап­равят не­що в своя пол­за – дис­тан­ци­рай­те се от апа­тич­но­то си нас­трое­ние.

ЛЪВ

Те­жък е чет­вър­тък и за Лъ­во­ве­те, усе­ща­те зат­руд­не­ния и ви лип­сва же­ла­ние за как­во­то и да е. Труд­нос­ти ще ви прес­лед­ват в служ­ба­та, при раз­го­во­ри с парт­ньо­ри и влия­тел­ни хо­ра и у вас ще се на­диг­нат про­ти­во­ре­чия. Необ­хо­ди­мо е да се пре­бо­ри­те със се­бе си.  По­дат­ли­ви сте на греш­ки, сле­де­те по­ве­де­ние­то си.

ДЕВА

Ус­пе­шен е днеш­ният ден за Де­ва, при­чи­ни­те са в зао­би­кал­яща­та ви сре­да, а и у са­ми­те вас. Ще има­те под­кре­па­та на ко­ле­ги при реа­ли­за­ция­та на пла­но­ве­те ви за деня. Из­вес­тни про­ме­ни ще нас­тъпят във фи­нан­со­во­то със­тоя­ние на мно­зи­на. Дей­ствай­те сме­ло, как­ви­то и преч­ки да се явят, в край­на смет­ка ще ги прео­до­лее­те. Са­мо не се от­каз­вай­те.

ВЕЗНИ

Има­те доб­ри пер­спек­ти­ви, но на­пос­ле­дък чес­то прояв­ява­те ма­ло­ду­шие. По­ло­жи­тел­но ще се раз­вият фи­нан­со­ви­те ви де­ла, ще има­те и при­до­бив­ки, ако сте пос­тоя­нни. Не се съоб­раз­явай­те с изи­сква­ния на хо­ра, кои­то ви про­те­жи­рат, раз­чи­тай­те на ин­туи­тив­ни­те си усе­ща­ния. Не е из­клю­че­но да ви пред­ло­жат не­що из­год­но в ра­бо­та­та.

СКОРПИОН

Днес някой ще по­гъ­де­лич­ка са­мо­чувс­твие­то ви, кое­то ще пре­диз­ви­ка доб­ро­то ви нас­трое­ние. Някои не са до­вол­ни от раз­ви­тие­то си на ра­бот­но­то място. Мо­же­те да пог­лед­не­те оп­ти­мис­тич­но на то­ва – ни­кой не мо­же да ви от­не­ме пос­ти­же­ния­та. Ос­вен то­ва мо­же да раз­чи­та­те на влия­тел­на­та под­кре­па на мъж сред прия­те­ли­те или род­ни­ни­те си.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък сте при­тис­на­ти от проб­ле­ми и ви се оче­рта­ва те­жък ден. Не сте до­вол­ни от про­фе­сио­нал­но­то си раз­ви­тие, мно­зи­на са склон­ни към са­мои­зо­ла­ция и уми­шле­но дис­тан­ци­ра­не от ко­ле­ги­те си. Очакванията ви са по-големи от реалните шансове. На някои им пред­стои гос­ту­ва­не или чес­тва­не, свър­за­но с на­чал­ни­ци и ко­ле­ги, кое­то ще се ока­же твър­де по­лез­но за да об­съ­ди­те проб­ле­ми­те си.

КОЗИРОГ

Днес е те­жък ден, не съ­де­те око­лни­те и не пре­кал­явай­те със съ­ве­ти­те си. Про­мен­ли­ви­те ус­ло­вия око­ло вас ще за­сег­нат про­фе­сио­нал­на­та из­ява и фи­нан­со­вия ви ста­тут. Въп­ре­ки ло­ши­те ви пред­чувс­твия то­ва няма да е във ваш ущърб и ско­ро ще усе­ти­те бла­гоп­рия­тни­те пер­спек­ти­ви. На ра­бот­но­то място раз­чи­тай­те на же­на – ва­ша прия­тел­ка или съмишленица.

ВОДОЛЕЙ

Про­ме­ни­те са ва­лид­ни и за Во­до­лей, за­ра­ди кое­то ед­ва ли ще се чувс­тва­те ком­фор­тно. Но денят за вас съв­сем не е лош. Има­те доб­ри фи­нан­со­ви пер­спек­ти­ви или ус­пе­шен биз­нес. Са­мо­кон­тро­лът не е из­ли­шен за биз­нес­ме­ни­те в кон­так­ти­те и дей­ствия­та им с парт­ньо­ри. Чет­вър­тък не е под­ходящ за сре­щи с род­ни­ни и прия­те­ли поради много въпроси, които стоят без отговор.

РИБИ

Ху­бав ден за Ри­би­те, дей­стве­ни сте, с нас­трое­ние и са­мо­чувс­твие ще из­пол­зва­те ор­га­ни­за­тор­ски­те си уме­ния, за да ре­ши­те проб­ле­ми­те си име­нно днес. Има­те мно­го до­бър шанс, но не се на­гър­бвай­те с всич­ко на­вед­нъж. За­гър­бе­те се­га фи­нан­си­те и объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на дру­ги­те си въз­мож­нос­ти, ка­то се па­зи­те от греш­ки или недоразумения.

Comments

comments