Управител на дружество в несъстоятелност е предаден на съд на неизпълнение на съдебно решение и умишлен банкрут

Районна прокуратура – Разлог внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Александър Д. за извършени от него престъпления против правосъдието и кредиторите, в качеството му на управител на дружество в несъстоятелност – чл. 296, ал. 1, пр. 1 от НК и по чл. 227 г НК вр. с чл. 227в, ал. 2 НК вр. с чл. 227в, ал. 1, т. 1, пр. 1, пр. 2 и пр. 3 и т. 8 пр. 2 от НК.

Обвиняемият Александър Д. е едноличен собственик на капитала на „С.“ ЕООД в несъстоятелност. Дружеството е регистрирано с основна дейност – производство на бетон и бетонови изделия, високо и ниско строителство, инженерингова дейност и др.

От 2003 г. за осъществяване на дейността си „С.“ ЕООД е разполагало със собствена производствена база в гр. Банско, която била оборудвана с всички необходими машини, съоръжения и техника. Като работодател търговското дружество имало много наети работници със сключени трудови договори.

От началото на 2008 г. започнало влошаване на икономическото състояние на „С.“ ЕООД. Управителят на дружеството престанал да изплаща задълженията към кредитори, преки доставчици, държавния и местния бюджет, както и възнаграждения на персонала. И следващата година той не внасял редовно и в пълен размер дължимите данъци и такси към Община Банско. Сключените договори за кредит с банки и други кредитни институции, във връзка с извършваната търговска дейност на дружеството, не се обслужвали в срок, а някои изобщо не били плащани.

Въпреки че в касата на „С.“ ЕООД ежедневно постъпвали парични суми и имало достатъчно поръчки, обвиняемият Д. се разпореждал да не се изплащат дължимите трудови възнаграждения, вноски към кредиторите на дружеството, както и публичните задължения. Той започнал да отчуждава движими активи на дружеството, в това число машини, съоръжения, строителна техника, автомобил, както и друго оборудване.

Постепенно, поради спад на поръчките, произвежданата от дружеството продукция намаляла. От началото на 2009 г. обвиняемият Д. започнал поетапно да прекратява трудовите договори на голяма част от работниците без да им се издължава, включително и за минал период.

Впоследствие работниците завели граждански дела в Районния съд в гр. Разлог за изплащане на дължимите им трудови възнаграждения и обезщетения, като исковете им били уважени. Признатото от съда задължение към „С.“ ЕООД по отношение на всички работници и служители възлиза общо на 38 810.82 лв. Въпреки уважените искове и влезли в сила съдебни решения обвиняемият Д. не изплатил доброволно присъдените суми.

Последвало издаване на изпълнителни листове и образуване на изпълнителни производства, като в дадения срок обвиняемият отново не се издължил. Само малка част била изплатена на работниците след публични продан на някои запорирани вещи на дружеството.

Междувременно Александър Д., въпреки образуваното и висящо изпълнително производство, извършил действия, представляващи укриване, управление и разпореждане с налично движимо имущество, представляващо собственост на „С.“ ЕООД.

Поради необслужване на паричните задължения към банки, кредитни институции, физически и юридически лица, търговско дружество „С.“ ЕООД изпаднало в неплатежоспособност.

В хода на производството по несъстоятелност, образувано по искова молба на един от кредиторите на дружеството, било установено, че „С.“ ЕООД има задължения в общ размер на 1 399 289.96 лв. С Решение на Благоевградския окръжен съд за начална дата на неплатежоспособността била обявена датата 29.04.2009 г.

От доклада и приложените справки на назначения временен синдик е видно, че притежаваното от дружеството имущество е било достатъчно да бъдат удовлетворени вземанията на кредиторите, поради което е изразено становище, че са налице възможности за оздравяване на предприятието.

Вместо да бъдат предадени на синдика, една част от движимите вещи, включително и моторните превозни средства, били скрити от обвиняемия Д. на неустановено място. Движимите вещи не са открити и до настоящия момент. Друга част от движимите и недвижимите вещи били унищожени или повредени.

Обвиняемият в качеството си на управител на дружеството не е дал обяснения пред нито един от синдиците къде се намират описаните вещи, както не е предоставил такава информация и на съда.

След откриване на производството по несъстоятелност обвиняемият Александър Д. изцяло скрил, унищожил и повредил наличното имущество на дружеството. Всичко, което можело да се демонтира, било изнесено. От бетоновия център останали само бетоновите основи. Длъжникът възпрепятствал синдиците, отказвал да предаде първична документация, скрил касовата наличност.

При проведени разговори със синдик обвиняемият твърдял, че всичко била взела „банката“. За една част от товарните автомобили обяснил, че ги взели „кредитори“, а други били продадени, бракувани или върнати на лизингодателя, без да представи в тази връзка надлежни документи.

За извършените незаконосъобразни действия от страна на длъжника била сигнализирана Районна прокуратура – Разлог.

След приключване на разследването делото било внесено с обвинителен акт в съда.

За този вид престъпление законът предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до три години.

Comments

comments