СЪОБЩЕНИЕ от ВиК-Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на зимно и лятно работно облекло и на зимни и летни работни обувки, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“.

ID номер в Портала на обществените поръчки: 734762.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.

С уважение,

ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВА

Управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Comments

comments