СЪОБЩЕНИЕ- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на консумативи и реактиви за химичен и микробиологичен анализ на води с лабораторни апарати Спектрофотометри NOVA 400, PHARO 300, WTW Spectro Flex 6600 и Фотометър NOVA 60 за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки:9051826. Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

Comments

comments