СЪОБЩЕНИЕ-“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на регулираща и спирателна арматура, и фасонни части за задоволяване на експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград“.

ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2016-0005.
Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.

С уважение,

ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВА
Управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Comments

comments