Съобщение- ВиК Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на свързваща арматура за тръби“
ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки: 9051353. Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.

Инж. Росица Димитрова
управител
ВиК ЕООД-Благоевград

Comments

comments