Съобщение- ВиК Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Извършване проверки на водомери за точност след ремонт и периодични проверки за точност на водомери, с пропускателна способност от 3 куб.м до 150 куб.м.”
ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки: 9051352. Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.

Инж. Росица Димитрова
Управител
ВиК ЕООД-Благоевград

Comments

comments