Списание издавано от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е индексирано в RePEc

Списанието “Икономика и управление“, издавано от Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград бе индексирано в RePEc (Research Papers in Economics). RePEc е независима платформа, създадена от комбинираните усилия на доброволци от 82 страни за разпространение на изследванията и измерване на приноса в икономиката и свързаните науки. Включването на списанието в тази платформа ще спомогне за популяризирането му извън територията на страната ни. „Икономика и управление“ започва да се издава през 2005 година, като до настоящия момент то съдържа над 700 публикации.
Издаването и популяризирането на списанието е свързано с по-нататъшното развитие и обновяване на научните изследвания и учебния процес във факултета. Целта му е да популяризира научните новости и да удовлетворява потребностите на практиката. Редакционната колегия счита, че в списанието определено място трябва да намерят актуалните проблеми на:
 националната и регионалната икономика;
 управленските подходи и механизми;
 европейската интеграция и глобализацията;
 качеството и конкурентоспособността;
 икономиката на знанието;
 икономическият растеж и устойчивото развитие.

Публикациите в списанието обхващат научни сфери, съответстващи на научната и образователната проблематика и профилирането на специалности в Стопанския факултет – мениджмънт, маркетинг, финанси, счетоводство и контрол, социално-културни дейности, туризъм, социална политика, инфраструктура и други.
Списание “Икономика и управление” се явява среда за среща на мненията и оценките на учени, изследователи и специалисти от сферата на науката и на стопанския живот.
Редакционната колегия се стреми да поддържа високо равнище на научните и научно-приложните разработки и същевременно да предоставя възможност не само на утвърдени и авторитетни български и чуждестранни учени, но и на начинаещи преподаватели и докторанти да публикуват своите идеи. На страниците на списанието могат да споделят свои виждания и специалисти от стопанската практика.

Comments

comments