Спират за 2 седмици откритите заседания в Районен съд – Благоевград заради Ковид-19

В Районен съд-Благоевград от днешна дата влизат в сила серия от мерки с цел предотвратяване разпространението на корона вирусни инфекции в сградата на Темида. Мерките ограничанат максимално физическите контакти между служителите и участници в съдебния процес. Ограниченията се изразяват в отсрочване на дела, където е възможно, намаляване на персонала до 50 процента от съставът му, комуникация предимно по телефон или интернет.

С нарочни указания съдиите в Благоевградско са инструктирани да отсрочват дела, които не са спеши в периода от 20-ти януари до 3-ти февруари, включително. Съдиите трябва да извършат преценка и да отсрочат откритите съдебни заседания, в които броят на страните и участниците не позволява спазване на противоепидемичните мерки, с изключение на делата, изброените в чл.329 , ал.3 , от т.1 до т.9 ЗСВ и други дела, ако те са с предмет засягане на такива права и интереси на гражданите или и/или обществен интерес, че забавянето на съдопроизводството ще доведе до непоправимо погасяване или прекратяване на права. Съдиите трябва да съобразяват да се пренасочат за разумен срок с оглед предмета им.

Друга промяна в ритъма на работа при служителите на Темида е призоваването на участниците по дела да става предимно по телефон или по електронен път, ако участниците са посочили ел.адрес или друга форма за дистанционен контакт.

В случай, че отсрочените дела се разглеждат с участието на съдебни заседатели, съдебните секретари задължително да уведомяват съдебните заседатели, че делата са отсрочени и за датите на новите заседания.

Съдиите, които за посочения период не са дежурни и нямат насрочени открити съдебни заседание, ще трябва да работят по възможност дистанционно, като могат да заявят отдалечен достъп до ЕИСС,пише струмабг.

При наличието на данни за отлагане на дело за посочения период, включително и поради заболяване на участник , делата да се отсрочват в закрити заседания, с цел предотвратяване струпване на хора в сградата.

Указано е на съдиите при възможност да организират разглеждането на делата чрез видеоконферентна връзка

За посочения период служба „Счетоводство“ ще преустанови събирането на държавни такси на ПОС – терминалите на съда.

Ръководителите на службите, с изключение на служба „Съдебни секретари“, трябва да изготвят графици за работа на служителите за този период, които да предоставят на Председателя за утвърждаване, с оглед недопускане на повече от 50% от персонала на работа, като останалите служители следва да бъдат на разположение на работодателя и при повикване да се явят в съда в рамките на 1 час.

Задължен е всеки един от работещите в Районен съд – Благоевград, при първи симптоми на заболяване като треска, бърза умора, повишена температура, суха кашлица или друга грипоподобна симптоматика, да уведоми незабавно за това прекия си ръководител и да напусне незабавно работното място с цел предпазване от заразяване на останалите и да потърси лекарска помощ. В този случай отсъствие от работа се извинява само с издаден болничен лист.

Забранявам струпването на едно място на работещите в съда, освен ако естеството на работа не го налага, като контактите между службите да се осъществяват предимно по телефона и вътрешната електронна поща.

Comments

comments