Първите проверки от рудник „Бабино“ са готови

На 13.10.2016 г. Окръжна прокуратура – Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил във връзка със стачка на миньорите от рудник „Бабино“ при Мини „Бобов дол“. Докладът за извършената в срок проверка е представен в прокуратурата. Резултатите от нея сочат, че между Ръководството на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД, от една страна, СС на КНСБ при „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД и РОС „Подкрепа“ при „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД, от друга страна, е подписан и действа в сила от 01.07.2016г. колективен трудов договор. Съгласно чл. 34 от този договор месечното трудово възнаграждение се изплаща на три пъти: аванс между 20-25 число на текущия месец, остатъкът на две равни части: първа част – между 5-10 число на месеца, втора част – след 12 число на месеца, следващ месеца, през който е начислено.

Контролните органи установили, че месечните възнаграждения за м. август 2016г. са изплатени както следва: авансът е изплатен на два пъти – на 02.09.2016 г. и на 09.09.2016 г., първа част от остатъка – на 07.10.2016г. и втора част от остатъка – на 13.10.2016г., тоест забавено е изплащането единствено на аванса за м. август. При извършени предходни проверки са констатирани нарушения, свързани с неизплащане на трудови възнаграждения на работници и служители от „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД за м. март 2016г. и м. април 2016г. В тази връзка били издадени предписания за отстраняване на нарушенията, след което заплатите били изплатени.

Установени са нарушения при изпълнение на Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите в дружеството. Към момента на проверката работодателят не е осигурил ваучерите за храна за месеците март, април, май, юни, юли и август 2016 г, за което неколкократно бил санкциониран. На 12.10.2016г. са съставени пет акта за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизплатени ваучери и един за неизпълнено предписание за изплащане на ваучерите за м.март с краен срок 30.07.2016г. Общата сума на дължимите ваучери за периода м. април – август 2016 г. е в размер на 234 770 лв. На 13.10.2016г. с приемно-предавателен протокол ваучерите за храна на работещите в рудник „Бабино“ са получени и е започнало тяхното раздаване. Същите са с общ брой 13 242 и на обща стойност 62 369 лв. На работниците с прекратени трудови правоотношения не са изплащани полагащите се обезщетения. За периода от м. октомври 2015 г. до м. август 2016г. общият размер на тези суми възлиза на 28 428 лв., дължими на 20 работника. За тези нарушения на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД от началото на годината са съставени три акта и издадени две наказателни постановления.

Comments

comments