Проектодокументът за пълните условия на сделката между ЕС и Гърция

Срещата на върха набляга на силната нужда да се възстанови доверието към гръцките власти като предпоставка за възможни бъдещи решения относно нова програма по Европейския механизъм за стабилност. В този контекст поемането на отговорност от страна на гръцките власти е ключово и успешното прилагане трябва да съпътства политическа ангажираност. От държава-членка на Еврозоната, заявила финансова подкрепа от ЕСМ, се очаква да отправи сходна заявка към МВФ при възможност. Това е предусловие, за да може Еврогрупата да постигне съгласие относно нова програма от ЕСМ. Следователно Гърция ще заяви продължаване на подкрепата на МВФ (мониторинг и финансиране) от март 2016г. Като се има предвид необходимостта за възстановяне на доверието към Гърция, срещата на върха приветства поетите от гръцките власти ангажименти да узаконят без забавяне първия набор от мерки:

до 15 юли
– Рационализиране на ДДС системата и разширяване на данъчната основа за увеличаване на приходите
– Авансови мерки за подобряване на дългосрочна устойчивост на пенсионната система като част от подробна програма за пенсионна реформа
– Защитаване на пълната правна независимост на ЕЛСТАТ (Гръцкият статистически институт)
– Цялостно въвеждане на релевантни обезпечения за Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, по-конкретно чрез операционализирането на Фискалния съвет преди финализиране на Меморандум за разбирателство и въвеждане на квази-автоматични икономии в случай на отклонение от първоначалните амбициозни цели за излишък, след консултация с Фискалния съвет и подлежащи на одобрение от институциите.

До 22 юли
– Въвеждането на Гражданския процесуален кодекс, което е ключова ревизия на процедурите и договореностите за гражданската правосъдна система, и може да забърза правосъдния процес и да намали разходите
– Транспониране на Директивата за възстановяване и оздравяване на банки с подкрепа на Европейската комисия

На Институциите може да бъде даден мандат за преговори за Меморандум за разбирателство само след непосредствена и последваща легална имплементация на първите четири горепосочени мерки, както и приемането на всички ангажименти, посочени в този документ, от гръцкия парламент, потвърдени от Институциите и Еврогрупата.

Това решение ще бъде взето при спазване на държавни процедури и ако са изпълнени предварителните условия от Чл.13 на Договора за Европейски стабилизационен механизъм, оценени на базата на Чл.13.1 SN 4070/15 3 EN. За да се формира основа за успешно завършване на Меморандума за разбирателство, гръцкото предложение за реформаторски мерки трябва да бъде сериозно заздравено, за да се вземе предвид влошената икономическа и фискална позиция на страната през последната година. Гръцкото правителство трябва официално да поеме ангажимент за заздравяване на техните предложения в различни сфери, посочени от Институциите, със задоволителена, ясна програма за законодателство и въвеждане в сила, включително на структурни репери, постигнати резултати и количествени репери, за да има яснота относно политическото направление в средносрочен план.

В съгласие с Институциите, те трябва основно да:
– Извършат амбициозна пенсионна реформа и да посочат политики, с които напълно да компенсират за фискалния ефект на решението на Конституционния съд от 2012 г. относно пенсионната реформа и да приложат клаузата за нулев дефицит или взаимно одобрени алтернативни мерки до октомври 2015 г.
– Да приемат по-амбициозни реформи за продуктовия пазар с ясна програма за прилагане на всички препоръки от инструментариум І на ОИСР, включително неделна търговия, периоди на продажба, притежание на аптеки, мляко и пекарни, с изключение на медикаменти без рецепта, които ще бъдат приложени в следваща стъпка, наред с разкриването на макро-критични закрити професии (напр. фериботен транспорт). При преминаването към инструментариум ІІ на ОИСР производството следва да бъде включено към предходните действия
– На енергийните пазари да пристъпят към приватизация на операторите на електропреностната мрежа (ADMIE), освен ако не могат да бъдат намерени алтернативни мерки с еквивалентен ефект върху конкуренцията, в зависимост от договореностите между Институциите
– На трудовите пазари да предприеме обстойна ревизия и модернизация на колективния трудов спор, индустриални действия и, в съответствие със свързаната директива на ЕС и добрите практики, масово съкращение във времевите рамки и по подхода, уговорен с Институциите. На базата на тези ревизии политиките на трудовия пазар трябва да бъдат в съответствие с международните и европейски добри практики и не трябва да включват връщане към предишни политики, които не са съвместими с целите на промотиране на устойчив и всеобхватен растеж
– Да предприеме необходимите стъпки за заздравяване на финансовия сектор, включително решителни действия относно необслужвани заеми и мерки за заздравяване на управлението на ГФФС и банките, особено чрез елиминиране на всякаква възможност за политическа намеса, най-вече в назначителните процеси

Освен всичко това, гръцките органи трябва да предприемат следните действия:
– Да се изработи значително разширена приватизационна програма с подобрено управление; важните гръцки активи ще бъдат прехвърлени в независими фондове, които ще осребряват активити чрез приватизации и други средства. Монетизацията на активите ще бъде един от източниците да се направи организирано изплащане на новия дълг към Европейския стабилизационен механизъм (ESM) и да генерира през целия живот на новия дълг набелязаната сума от 50 млрд. евро, от които 25 млрд. ще бъдат използвани за издължаване и рекапитализация на банките и другите активи, като 50% от всяко оставащо евро (например 50% от 25 млрд. Евро) ще се използват за намаляване на Брутния вътрешен продукт, а останалите 50% ще се използват за инвестиции. Този фонд ще бъде създаден в Гърция и ще се управлява от гръцките органи под наблюдението на съответните европейски институции. В съгласие с институциите и с цел изграждане на най-добрите международни практики, следна да се приеме законодателна рамка, която да гарантира прозрачни процедури и адекватно ценообразуване на активите, в съответствие с принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и стандартите за управление на Държавните компании (SOEs).
– В съответствие с амбициите на гръцкото правителство, да се модернизира и съществено да се подсили гръцката администрация и да се въведе програма, под покровителството на Европейската комисия, която ще изгради капацитета и ще деполитизира гръцката администрация. Първото предложение трябва да бъде прието на 20 юли след обсъждания с Институциите. Гръцкото правителство се ангажира да намали още повече разходите на гръцката администрация в съответствие с графика, договорен с Институциите.
– Напълно да се нормализират работните методи с Институциите, включително необходимата работа на място в Атина, да се подобри програмата за изпълнение и мониторинг. Правителството трябва да се консултира и договари с Институциите по всички проекти преди да ги представи за обществено обсъждане или пред Парламента. Срещата на върха на Евросъюза отново подчерта, че изпълнението е ключово и в този контекст приветства намерението на гръцките органи до 20 юли да поискат подкрепа от Институциите и от държавите-членки за технологична помощ, както и да поискат от Европейската комисия да координира тази подкрепа с Европа.
– С изключение на разходи за хуманитарни кризи, гръцкото правителство ще преразгледа с оглед измененията законите, които бяха въведени в противоречие на договора от 20 февруари, чрез продължаване на предишни ангажименти по програмата или чрез установяване на компенсиращи еквиваленти относно придобитите права, създадени впоследствие.

Изброените по-горе ангажименти са минималните изисквания, за да бъдат започнати преговори с гръцките органи. Въпреки това срещата на върха изясни, че започването на преговори не изключва всякакво възможно споразумение с Европейския стабилизационен механизъм, което ще се базира върху решение за целия пакет – финансови нужди, устойчивост на дълга и възможно мостово финансиране.

Срещата на върха отбелязва възможните финансови нужди за програмата между 82 и 86 милиарда евро, както е оценена от Институциите. Срещата подканва Институциите да изследват възможностите за намаляване на финансовата подкрепа чрез алтернативен фискален план или по-високи приватизационни приходи. Възстановяването на пазарните активи, което е предмет на всяка програма за финансова подкрепа, намалява нуждата от промяна на общото финансиране. Срещата на върха взема предвид спешните финансови нужди на Гърция, които подчертават нуждата бързо вземане на решение за нов Меморандум на съгласие: очаква се да достигне 7 милиарда евро до 20 юли и още 5 милиарда до средата на август.

Срещата на върха признава важността на това да се подсигури това, че гръцкия суверен може да изчисти дълговете си към Международния валутен фонд към Гръцката банка да удържи своите дългови задължения през следващите седмици, за да създаде условия, които позволяват ясно приключване на преговорите. Рисковете преговорите да се приключат бързо за Гърция остават с пълна сила. Срещата на върха кани Еврогрупата да обсъди тези трудности като въпрос от висока важност. Като се имат предвид острите предизвикателства пред гръцкия финансов сектор, пълният размер на възможната програма от Европейския стабилизационен механизъм ще включва създаването на буфер от 10 до 25 милиарда евро за банковия сектор с цел да осигури потенциалните нужди за рекапитализация и разходите за отваряне, от които 10 милиарда евро ще бъдат на разположение веднага в обособена сметка в Европейския стабилизационен механизъм.

Срещата на върха е наясно, че бързото решение за нова програма е условие, което ще позволи на банките да отворят отново, като по този начин ще се избегне повишаването на дълга. Единният надзорен механизъм на Европейската централна банка ще направи цялостна оценка след лятото. Общият капитал ще отговаря за възможните дефицити след цялостната оценка, след като е приложена правната рамка.

Има сериозни притеснения във връзка с устойчивостта на гръцкия дълг. Това се дължи на улесняващите политики през последните 12 месеца, които се отразиха чрез последното влошаване на вътрешната макроикономика и финансова обстановка. На този фон, в контекста на възможна бъдеща програма от Европейския стабилизационен механизъм, както и в съответствие с духа на изявлението на Еврогрупата от ноември 2012, Еврогрупата е готова да обмисли, ако е необходимо, възможни допълнителни мерки (по-дълъг гратисен период и периоди на изплащане), целящи да гарантират, че брутните финансови нужди остават на стабилно равнище. Тези мерки ще зависят от пълното плигане на мерките, договорени във възможната нова програма и ще бъдат обмисле след първото положително оценяване на състоянието. Срещата на върха подчертава, че не може да се намали дълга чрез парични орязвания. Гръцките власти потвърждават своя категоричен ангажимент да изплатят финансовите си задължения.

За да подкрепи растежът и създаването на работни места в Гърция (през следващите 3-5 години), Комисията ще работи непосредствено с гръцките органи за мобилизирането на до 35 милиарда евро (чрез различни евро-програми), за да финансира инвестиции и икономическа активност. Като изключителна мярка в гръцката криза Комисията ще предложи вдигането на нивото на рефинансиране чрез 1 милиард евро, за да се осигури моментален скок на инвестициите. Инвестиционният план за Европа също ще осигури възможности за финансиране на Гърция.

Comments

comments