ПРОЕКТ CREATIVE HUB: КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО

 

 

 

Категория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.

 

Срок за кандидатстване: 20 март 2023

 

Конкурсът се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.

 

І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

 • Да се предостави възможност на учениците и студентите за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии.
 • Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда.
 • Да се стимулира реализирането на контакти и партньорства между участниците и представители на бизнеса и експерти от сектор Текстил и облекло за популяризиране и утвърждаване на креативни практики в осъществяването на творчески и модни активности.
 • Да се стимулират фирмите за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците/студентите за реализация в конкретни предприятия, дуално обучение и др. форми на сътрудничество.
 • Да се мотивират участниците в осъществяване на активности по изява на професионално-личностни качества: комуникативност, креативност, професионална етика и др.
 • Пълно разпространение на целите, дейностите и резултатите на проекта
 • Подкрепа за устойчивостта на резултатите от проекта.

 

 1. ОРГАНИЗАТОРИ:

Конкурсът се организира от Сдружение СЪВРЕМИЕ  в сътрудничество с Браншова организация за текстил и облекло.

 

 1. УЧАСТНИЦИ:

В конкурса се допускат:

 • Ученици, студенти и завършили от програми по мода, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло
 • Млади дизайнери и професионалисти, които работят за собствена или друга компания.

Участниците трябва да бъдат и/или да оперират от българската страна на границата  на трансграничния регион Гърция-България /областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград/.

 

 1. ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Участниците се състезават в Категория: „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита,  придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.

 

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ

Регистрация за участие и представяне на портфолио

Конкурсът е отворен за кандидатстване от 24 февруари до 20 март 2023 г.

В посочения срок кандидатите трябва да попълнят РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ, съдържаща информация за контакт и статус на участника.

 

Заедно с регистрационната форма кандидатите следва да подготвят и представят (изпратят) портфолио, съдържащо описание на концепцията (до 250 думи), художествени скици и цветни илюстрации на моделите във формат А3 на картон или кадастрон. Техника по избор в цвят.

 

Кандидатите могат да подават своите материали за участие /регистрационен формуляр и портфолио/ на адрес:

гр. Сандански, ул. Македония № 36, ет. 1, Сдружение СЪВРЕМИЕ – лично,   по поща или чрез куриер.

Получател: Сдружение СЪВРЕМИЕ, лице за контакт: Ани Симеонова, телефон за контакт: 0876 882050

 

Когато материалите се изпращат чрез куриер/поща, за дата и час на получаване се считат датата и часа на получаването им от куриера.

 

Всички материали, изпратени от участниците, могат да бъдат използвани за популяризиране на конкурса (каталог на събитието, уебсайт на проекта и партньорите, медии, представяне на участниците и т.н.)

 

 1. СЕЛЕКЦИЯ

Между  21-23 март 2023 ще  се проведе първо журиране с разглеждане на всички изпратени регистрационни формуляри и портфолиа.

Организаторите си запазват правото да отхвърлят кандидати/модели, които не отговарят на минималните изисквания на конкурса.

 

Участниците ще бъдат информирани за резултатите от първо журиране на 27 март на посочената от тях електронна поща за връзка.

 

Одобрените  кандидати ще бъдат поканени за участие във финалното събитие на конкурса пред публика и медии, което ще се проведе в град Сандански на 31 март, където те ще могат да  представят своите проекти.

 

 1. ЖУРИ:

5 членно жури /Председател и 4-ма членове/, съставено от специалисти и експерти в областта на проектирането, моделирането и производството на облекло, и/или представители на фирми от сектор Текстил и облекло, представители на браншови организации и на партньорите, оценява получените проекти по критерии, определени в т. 8. Система за оценяване за участие в конкурса.

 

 1. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ФИНАЛНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА НА 31.03.2023 в гр.Сандански

Системата на оценяване е точкова. Максималният брой точки е 100. Максимален брой точки се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки критерий.

Председателят и всеки член на журито на конкурса оценява самостоятелно и попълва чек-лист за оценка, в която вписват определения брой точки. Резултатите се попълват в протокол за общата оценка и класиране на всеки участник, който се подписва от членовете на журито.

 

 

 

Чек-лист за оценка на кандидат № ……

Оценител:……………………………………………

Критерии за оценка на колекция от художествени скициМаксимален брой точкиПолучен брой точки
Съответствие на моделите със зададената темаmin 0

max 10

 
Креативност и оригиналност при реализиране на идеята по зададената темаmin 0

max 30

 
Изразителност на рисункитеmin 0

max 10

 
Завършеност на колекциятаmin 0

max 25

 
Приложимост на моделитеmin 0

max 25

 

 

Участниците се класират в низходящ ред, според броя на получени точки.

 

За финалисти журито определя 10 участници, получили най-висок брой точки. При равен брой точки приоритет ще имат участниците с по-висок брой точки за  креативност и оригиналност на идеята. Ако точките са равни, се взема предвид критерият приложимост на моделите.

 

 1. НАГРАДИ:
 • Сертификати за участие за всички участници
 • Грамоти за определените финалисти
 • 10-те финалисти получават 3-дневно групово посещение в Креативния център в Солун, Гърция с покрити всички разходи с възможност за ползване на специализирани обучителни услуги.
 1. РАЗХОДИ:

Разходите по изработването на скиците и представянето им на финалния етап на конкурса в категория „Художествена скица“, който ще се проведе на 31.03.2023 в гр. Сандански са за сметка на участниците.

Организаторите осигуряват разходите за организиране на събитието (зала,  озвучаване, техническо изпълнение  (микрофони, лаптоп, мултимедия,

 

 

прожекционни екрани и др.), кетъринг, фото и видео отразяване на събитието, медийно отразяване на събитието, Livestreaming).

 

 1. ПРАВА:

Всички скици, респективно колекции остават собственост на участниците. Организаторите запазват права върху печатните и дигитални материали от конкурса.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:

Организаторите не носят отговорност за изгубени и повредени портфолиа при изпращането им по поща/куриер.

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

 

Сдружение СЪВРЕМИЕ

гр. Сандански, България

моб.: 0899 806477; 0876 882050,

savremie@gmail.com; www.savremie.org

 

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И МОДА

Тел: 0885 965 606, botoyb@abv.bg, https://botobg.org

 

 

 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ CREATIVE HUB

 

ПРОЕКТ «Създаване и развитие на Креативен Център за подкрепа за млади дизайнери, млади творци и стартиращи предприемачи в сектора на модната промишленост, създаване на механизми за развитие на дизайнерския сектор в трансграничния регион Гърция-България»

Акроним на проекта: CREATIVE HUB

Период на изпълнение: 13.04.2021 – 12.04.2023

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор)
 2. Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция
 3. Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция
 4. Браншова организация за текстил и облекло, България
 5. Сдружение СЪВРЕМИЕ, България

 

 

 

Основна цел на проекта е развитие и създаване на Креативен Център (Creative Hub), който ще предоставя подкрепа на малки и средни предприятия, специализирани в производство на модно облекло, млади дизайнери и специалисти със завършено образоване в модния сектор (облекло, плетиво, бродерия, текстил).

 

Творческият център Creative Hub  ще предоставя широка гама от услуги, включително работа в мрежа на трансгранично и международно ниво между специалисти и фирми от бранша, широк спектър от консултантски услуги, технологични услуги, обучителни и бизнес семинари.

Очаква се проектът да допринесе за значително положително развитие на предприемачеството в текстилната индустрия и да осигури интегрирана рамка и система за подкрепа на заинтересованите страни в сектора – модно облекло и моден дизайн.

 

Специфични цели на проекта:

* Да създаде и разработи лаборатория за проектиране на висококачествени продукти и разработване на прототипи, която да бъде позиционирана в създадения в рамките на проекта Творческият център Creative Hub  в гр. Солун

* Да създаде условия за устойчиво предоставяне на услуги в подкрепа на безработни и самостоятелно заети специалисти и мениджъри в сферата на иновациите, творчеството и предприемачеството във всички сфери за модно облекло и моден дизайн.

* Да повиши осведомеността на фирмите и дизайнерите, специализирани в производство на модно облекло,  за настоящите и предстоящите модни тенденции.

* Да предоставя целенасочени консултантски услуги за разработване на атрактивни модни колекции и продукти.

* Да предложи специализирано обучение и технически насоки за създаване за разработване на нови модни продукти в текстилната промишленост.

* Да предоставя интегрирани услуги и насоки за прилагане на техническите изисквания, както и на международните стандарти в сферата – дизайн и производство на модно облекло.

* Да помогне на бизнеса от сектора да идентифицира и да се възползва от нови източници на финансиране в трансграничния регион, за да развива и разширява експортните дейности, като по този начин става по-конкурентоспособен и устойчив.

 

* Да повиши уменията на професионалисти от различни категории (завършили студенти, настоящи студенти, мениджъри, дизайнери) чрез предлагане на услуги, съобразени с техните нужди, като се вземат предвид нуждите на трансграничния регион и предизвикателствата в по-широк контекст.

 

Приложение:

 1. Регистрационна форма за участие в конкурса

 

 

 

Уебстраница на проекта:

 

https://fashioncreativehub.eu/

 

Comments

comments