Продава се още един военен завод – „НИТИ“ Казанлък, минималната конкурсна цена е 3,6 млн. лева

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 690 392 броя акции, представляващи 100% от капитала на „НИТИ“ ЕАД, Казанлък, става ясно от обявление, публикувано на сайта на ведомството.
Минималната конкурсна цена е 3,6 млн. лева, а депозитът за участие 360 000 лв..Срокът за подаване на обвързващи оферти е 17.00 часа на 27 юли 2015г.

Цената на конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум струва 2000 лв./с вкл. ДДС/ и може да бъде закупена в сградата на АПСК в срок до 4-ти май 2015г.

Въведени са и предварителни квалификационни изисквания за потенциалните кандидати. Освен общите – да е юридическо лице, съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция урежда неговия правен статут, те трябва да произвеждат или търгуват военни материали.

Има изискване и за положителен финансов резултат за всяка от последните две финансови години, съгласно одитираните годишни финансови отчети.

Изисква се и разрешение за достъп до информация с ниво на класификация „Секретно“ или удостоверение за сигурност, съгласно закона за защита на класифицираната информация.

До участие в конкурса не се допускат , офшорни дружества, консорциуми, лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут и лица, които имат непогасени изискуеми публични задължения към Република България.

Не се допуска участникът, спечелил конкурса, да учреди дружество, специално създадено за сключване на договора за приватизация.

Comments

comments