Проверяват за свързаност лицата, извършили заменки на гори

България трябва да направи и проверка за свързаност на лицата, участвали във всички замени на горски територии, които са предмет на решение на Европейската комисията от 5 септември 2014 г. относно Схема за държавна помощ, приведена в действие от Република България при замените на горска земя, съобщиха от земеделското министерство. Препоръката е на Европейската комисия и е направена по време на видеоконферентен разговор между Министерство на земеделието и храните и представители на Главна дирекция „Конкуренция“. Министерството инициира разговора, за да запознае Комисията с действията на страната ни по отношение на процедурата за възстановяване на неправомерна държавна помощ.

Коментарите на Брюксел са в следствие на подадена жалба до Комисията срещу „прилагането от българското правителство на мерки за възстановяване на държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар“. В сигнала са изложени доводи и са представени документи, че част от собствениците, които попадат в списъка за de minimis (до 200 000 евро), участват и в други юридически лица, страни по сделки за замени, предмет на решението на ЕК.

Списъкът от 1185 имота е съгласуван от Главна дирекция „Конкуренция“ още през октомври 2014 г., след което е обявена обществената поръчка за избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии.

Процедурата бе прекратена през месец януари 2015 година, тъй като оценителите, представени от единствения участник, са участвали при даване на становища за целесъобразност и приемане на оценки за замените, обект на обществената поръчка.

Освен това участникът не отговаря и на изискванията поставени от възложителя. На 20 март 2015 година Министерството стартирана нова процедура за избор на оценители, за която техническата спецификация е преработена, за да се изключи възможност за извършване на оценки от лица, участвали на някакъв етап в процеса на извършване на замените.

С оглед на препоръките от ЕК България ще се съобрази с отправените коментари и ще направи проверка за свързаност на лицата, участвали във всички замени на горски територии.

Comments

comments