Проведе се Обществено обсъждане на Общия устройтвен план на Община Разлог

Обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на Община Разлог, Доклад за екологична оценка към него и Доклада за оценка за съвместимост се проведе в залата на Общински съвет-Разлог.
Арх. Димитър Костов-ръководител на проектантския екип, разработил ОУПО, представи доклада, като запозна присъстващите с предназначението, нормативната база, целите, задачите и основните предвиждания на ОУПО по отношение на урбанизирани територии, устройство на земеделски и горски територии, културно-историческо наследство на общината, устройствен режим на териториите и др. Екологичната оценка бе представена от г-жа Екатерина Гюлеметова.
Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев сподели своето удовлетворение, че планът е разработен, на база на подробни проучвания и анализи и е в съответствие с одобрените вече стратегически документи и планове на Община Разлог и региона.
Главната цел на плана, който е с дългосрочен период от 20 години, е създаване на териориална планова основа за дългосрочно устойчиво и устройствено развитие, в съответствие с целите на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-исторически, туристически и други ресурси на община Разлог.

На консултациите по обсъждане на Общия устройствен план присъстваха жители на гр. Разлог, общественици и общински съветници от ОбС-Разлог.

Comments

comments