Парламентът прие промени в Закона за ДДС, свързани с търговията с течни горива

Новите текстове разписват механизъм, съгласно който, при осъществяване на търговия с течни горива, лицата се задължават да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

Задължението ще възниква в три случая.

Първо, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв.

Второ, когато общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв.

Трето, когато получи течни горива, освободени за потребление по член от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

В рамките на дебатите депутатите от Реформаторския блок Мартин Димитров, Настимир Ананиев и Петър Славов възразиха срещу част от промените. Според тях промените ще доведат до закриването на над 160 дружества и до ограничаване на конкуренцията.

Румен Гечев от „БСП лява България“ заяви, че групата ще се въздържи при гласуването, защото трябва да се разграничат добрите от лошите практики в сектора.

Comments

comments