От утре започва приемът на молби-декларации за отпускане средства за зимно отопление

От утре започва приемът на молби-декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г.
Молбата се подава по постоянен адрес, като в нея се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помощта. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2016 г. – за месеците януари, февруари и март.
От предоставената помощ могат да се възползват лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия:
-Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни). -Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
-Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
-Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв.

Comments

comments