Отлични резултати и отлични оценки за магистратите от Районен съд-Благоевград, показа Годишното отчетно събрание за 2015 година

Районен съд –Благоевград проведе Годишното отчетно събрание за 2015г., което бе ръководено от временно изпълняващия длъжността Председател на съда Владимир Пензов . На събранието присъстваха представители на ОДМВР- Благоевград, Районна прокуратура –Благоевград и новият Адвокатски съвет на АК- Благоевград.
003


Районните магистрати отчетоха значително повишаване на постъпилите нови дела през 2015г. в сравнение с тези от 2014г. Разгледаните дела от съда общо за изминалата година са 6215 ., новопостъпилите дела са 5532, а свършените дела за годината са 5547. Тези резултати са е. близо 88% от всички разгледани дела. Средната месечна натовареност и разглеждани дела от 1 съдия в Районен съд –Благоевград е била 41,57 , а средно приключваните дела на месец от 1 съдия са били 36,54 . Тази статистика отново определя благоевградските районни магистрати като най-натоварените в нашия съдебен регион .
Общият брой на постъпилите дела в Гражданското отделение на съда е 2885, общо разгледаните от съдиите в това отделение за 2015г. са 3347 дела, а приключени за годината са 2839, което е 87% от всички разглеждани дела за периода. Приключените дела в 3-месечен срок в това отделение са също 87% от всички свършени дела.
Постъпилите дела в Наказателното отделение на съда са 2647 дела, общо разгледаните от съдиите в това отделение за 2015г. са 2868, а приключени за годината са 2624 дела, което е 91% от всички разглеждани дела за периода. Приключените дела в 3-месечен срок в това отделение са също 84% от всички свършени дела.
По-голям дял в постъпилите дела в Гражданското отделение за годината, са дела с облигационни искове, искове по Кодекса на труда, искове по СК, заповедни производства и др.
В Наказателното отделение за изминалата година най-често са постъпвали дела с престъпления против правата на гражданите, документи престъпления, престъпления за собственост, общоопасни престъпления, административно-наказателни производства и дела с искания от досъдебна фаза са събиране на доказателства.
Осъдените лица за 2015г. са общо 528, в това число и 4-ма непълнолетни, а оправданите лица са общо 37, от които 15 по дела от наказателно общ характер.
В традиционният конкурс „Служител на годината“, за служители на 2015г. с еднакъв брой номинации бяха отличени и наградени с грамоти, съдебният деловодител Даниела Иванова, Илонка Дреновска-Ръководител на служба „Архива“ и Македонка Стоянова-Ръководител на служба“Съдебни секретари“ в съда.
002

Годишното отчетно събрание през 2015 година съвпадна и с приключването на 5-годишния управленски мандат на досегашният ръководен екип на РС-Благоевград съдия Екатерина Николова, по този повод тя заедно с зам.председателя-съдия Владимир Пензов и съдия Иван Петков, който е Ръководител на Гражданското отделение в съда, направиха пред гостите и колегите си и мултимедийна презентация с която отчетоха основните акценти, промени и достижения на съда в периода 2010г.-2015г.
01(1)
Сред тях са:
– оборудването на първата за Благоевградски съдебен регион „синя стая“ за разпит на деца по наказателни дела, обособена по Проектно предложение на съда и с партньорството на Община-Благоевград и ИСДП,
– първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела, направена съобразно утвърдените за това международни стандарти по Проект с МСС-България,
-първият в региона Медиационен център , създаден по инициатива на съда за обезпечаване на неутрална среда и възможност за провеждане на медиация за гражданите, адвокатите и медиаторите по съдебните дела и приключването им с този алтернативен способ ,
-първият в страната План за родителсване, създаден по проект на съда с МСС-България за насърчаване на родители в раздяла да приключват делата си със спогодба в изключителен и защитен интерес на своите деца,
-първият в страната Единен електронен портал за дистанционен достъп до електронните папки по делата на адвокатите, разработен по инициатива на съда и ползван в целият Благоевградски и Смолянски регион, чрез който за първи път адвокатите от всички адвокатски колегии на страната можеха от канторите си сами да извършват електронни справки и да следят движението и постъпилите документи и актове на съда по делата си. В края на 2015г. този Електронен портал, въведен на местно ниво, бе доразвит и надграден на национално ниво по Проект на ВСС с ОПАК и улесни създаването на първият за съдебната система Единен централизиран портал за електронно правосъдие , чрез който ще се прилага е-правосъдие и предоставя електронно информация и документи на гражданите, фирмите и медиите.
През този 5-годишен управленски мандат, РС-Благоевград бе удостоен за 2-ри път със статута „Съд –Модел“ на България по Проект с ПРСС заради въведени ИТ и всички допустими по закон е-инструменти за електронно правосъдие. Съдът получи и грамота за принос в развитието на съдебната система на местно ниво и работа с гражданският сектор по Проект с „Център на НПО-Разград“.
Според електронното анкетиране на потребителите на правосъдна и съдебна информация в съда , близо 89% от анкетираните са поставили „Отлична“ оценка за работата на съдебните служби и служителите , близо 85% са поставили „Отлична“ оценка за работата на съдиите , а 11% от тях са поставили за „много добра оценка“ на магистратите. 96% от анкетираните са поставили „Отлична“ оценка за работата на ръководният екип на съда, а около 91% от тях са посочили, че РС-Благоевград в края на изтеклият 5-годишен управленски мандат е обезпечил правосъдие близо до хората.
След презентациите, гостите поздравиха съдиите и съдебните служители за свършената работа и през отчетната година, и през изминалият 5 годишен управленски мандат. Магистратите и съдебните служители си пожелаха да запазят и защитят това ниво на доверие в работата на съдебната институция, да имат повод да отчетат същите добри резултати и постижения в своята дейност и инициативи и в следващата отчетна година.

Comments

comments