Окръжна прокуратура с обвинение и към бившия главен счетоводител на Община Петрич

Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение и към бившия главен счетоводител на Община Петрич в умишлена безстопанственост. По досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура гр.Благоевград, на 13.05.2016 г. на Младен Пильоков – бивш главен счетоводител в Община Петрич, е предявено обвинение за престъпление по чл.219 ал.4 пр.2 вр. ал.3 вр. ал.1 пр.2 и 4 НК вр. чл.26 ал.1 от НК.
В процеса на проведеното разследване е установено, че в периода от 20.04.2006 г. до 19.10.2011 г. в гр.Петрич в качеството си на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, а именно главен счетоводител в Община Петрич, Пильоков умишлено е допуснал пропуски в управлението и запазването на повереното му имущество в общината. Съответното лице не е създало организация за законосъобразното управление и разходване на делегираните в общинския бюджет държавни целеви средства по Наредба № 17/26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните (отм.ДВ, бр.67/31.08.2012 г.) и Наредба № 1/08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (отм.ДВ, бр.83/30.10.2012 г.) и в нарушение изискванията на чл.7 ал.1 изр.2 от Наредба № 17/2000 г. и на чл.8 ал.2 и 3 от Наредба № 1/2007 г. е съставил платежни нареждания и разходен касов ордер за изплащане на суми по фактури на „Фарма Петра“ ЕАД гр. Петрич без да изиска от „Фарма Петра“ ЕАД гр. Петрич опис на рецептите със стойност, без да извърши проверка относно съответствието между стойността на представените рецепти и стойността посочена в съответната фактура и без да е извършил проверка относно наличието на всички необходими съгласно чл.4 ал.2 и чл.8 ал.2 от Наредба № 17/2000 г. и чл. 5 ал.2 и чл.11 ал.2 от Наредба № 1/2007 г. реквизити, а именно: имената и личния регистрационен номер на лекаря/стоматолога, който издава рецептата, или регистрационния номер на лечебното заведение, в което той работи; наименование на общината която изплаща рецептата; номерът на документа удостоверяващ правоимащия; подпис на правоимащия. В резултат на това за Община Петрич са настъпили значителни щети в особено големи размери – 1 117 697,81 лв., като случая е особено тежък. Припомняме, че по същото досъдебно производство на 12.05.2016 г. беше предявен съдебен иск към бившия кмет на Община Петрич – Вельо Илиев. Той също ще бъде разследван за престъпление по служба.

Comments

comments