Окръжната прокуратура в Благоевград изправя пред съда кюстендилец за престъпления, целящи получаване на средства от фонд „Земеделие“

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Г. М. от Кюстендил за незаконни деяния, целящи получаване на средства от фондове на Европейския съюз. Той е обвинен в две престъпления – по чл. 248а ал. 2 вр. с ал. 1 от НК (съзнателно представяне на неверни сведения, когато такива се изискват по закон, с цел получаване на средства от фондове на ЕС) и по чл. 316 вр. с чл. 308 ал.1 от НК (съзнателно ползване на неистински официален документ, като от обвиняемия за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност).
През 2012 г. обвиняемият Г. М. кандидатствал за подпомагане – предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР) пред Областна Дирекция Благоевград на Държавен фонд“ Земеделие“. Заявлението му било одобрено, като съгласно издадената заповед на Директора на ОД на ДФ “З“- Благоевград в рамките на пет години ежегодно на бенефициента следвало да се предоставя финансова помощ, възлизаща на левовата равностойност на 1 500 евро (2 932лева), 80% от които (2 345.60лв.) предоставени на българската държава от Европейския земеделски фонд за развитие н селските региони (ЕЗФРСР). След като е бил одобрен за бенефициент по мярка 141, на база представените при кандидатстването документи и издадената заповед, Г. М. получил първата финансова помощ в размер на 2 932лева.
Както и при кандидатстването по мярка 141, така и при подаването на заявки за следващо плащане, бенефициентът е длъжен да представи сведения пред органа, пред който кандидатства (в случая ОД на ДФ „Земеделие“ Благоевград) относно наличието или липсата на изискуеми публични задължения към държавата. Това задължение произтича от разпоредбата на чл. 11, ал.2, т.2 от Наредба №28/05.08.2008г., съгласно която кандидат-бенефициентите се подпомагат при условие, че нямат изискуеми публични задължения към държавата. Тези изисквания към бенефициентите били разяснени и добре известни на бенефициента Г. М.
През януари 2014г. обвиняемият се явил в ОД на Д “ФЗ“ Благоевград и подал заявката за второ плащане с приложени всички изискуеми документи, в която е посочил, че няма публични задължения към държавата. Сред комплекта от придружаващи документи и в подкрепа на тези сведения приложил неистинско удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК, издадено от ТД на НАП София, офис Кюстендил, в което било отразено, че същият няма задължения.
Заявката на бенефициента била обработена от експерти, които са усъмнили в истинността на реквизитите на удостоверението от ТД на НАП и са направили допълнителна проверка на издадения документ, в резултат на която било установено, че такъв документ не е издаван и че бенефициентът има публични задължения с общ размер 330.22 лева.
Престъплението се доказва от събрания по делото доказателствен материал: съдебно-графическа и съдебно-счетоводна експертизи, приемо-предавателни протоколи, показания на свидетели, справки за осигуряване по ЕГН и за извършени плащания по сметки на НАП и погасени задължения с тях.
Обвиняемият М. е действал при условията на пряк умисъл като е съзнавал, че декларира неверни сведения и тяхното предоставяне е задължително за да получи средства от фондове на ЕС. Той е знаел, че към инкриминираната дата е имал изискуеми публични задължения, което го изключва от кръга на правоимащите бенефициенти, тъй като не отговаря на едно от предвидените изисквания за отпускане на последваща финансова помощ. Съзнавал е още, че се ползва от неистински официален документ, който не е издаден по надлежния ред и от оторизирания за това орган.
В хода на досъдебното производство обвиняемият Г. М. не се признава за виновен.
Предстои Благоевградският окръжен съд да насрочи първото заседание по делото.

Comments

comments