Одобриха еднодневните трудови договори, 100 000 могат да се възползват

Правителството одобри въвеждането на еднодневни трудови договори. Предлага се приемането на нова законова разпоредба, с която се дава възможност на регистриран земеделски стопанин да сключва еднодневен трудов договор с работник. Разпоредбата ще се прилага до 31 декември, aла след като бъде изготвен анализ на приложението й, може да се удължи нейното действие.
Възможността да се сключват такива договори ще осигурят работа на близо 100 хиляди безработни. По този начин социалното министерство дава възможност на земеделските производители легално да наемат сезонни работници за прибирането на реколтата. Очаква се след гласуването на тези законодателни промени в бюджета годишно да постъпват над 25 милиона лева повече.
Този вид договор ще може да се извършва в основна дейност „Растениевъдство” само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят, за професии, които не изискват специална квалификация. Предвидено е, че работник ще може да полага труд по този вид договори не повече от 90 работни дни в календарната година. Ясно се упоменава, че работодателите не изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, не връчват длъжностна характеристика и не издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.
Издаване на наредба от социалния министър също е предвидена. В тази наредба ще се определят условията и редът за издаване, регистриране и отчитане на трудовите договори. Законопроектът ще възложи тези работници да се осигуряват само във фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”, а паричните обезщетения при настъпила трудова злополука и професионална болест да се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни. С промени в Закона за здравното осигуряване се създава възможност за времето, през което ще бъдат наемани, лицата да бъдат здравно осигурявани, като здравноосигурителните вноски да се внасят авансово от работодателите, заедно с вноските за социално осигуряване.
Също така се предлагат други промени, с които ще се даде възможност лицата, които полагат труд по време на сезонната селскостопанска работа да не бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица. Очаква се регламентацията на трудовия договор за един ден да доведе до приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване с до 19 200 000 лв. и от данъци върху доходите на физическите лица с до 5 300 000 лв.

Comments

comments