Община Симитли организира конференция отчитаща резултатите от проекта „Животът е в нашите ръце“

Община Симитли e в ролята на организатор на конференция, на която ще бъдат представени резултатите по проект „Животът е в нашите ръце” по Договор № BG051PO001-5.2.13-0027-C0001, който Община Симитли изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността” BG051PO001-5.2.13 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Агенцията за социално подпомагане.
Тя ще бъде проведена на 15-ти юли 2015 година от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Мероприятието е в изпълнение на дейност 4: „Промотиране, популяризиране и отчитане на проекта”. По време на конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от плануваните проектните дейности.
Експерти на централно, регионално и местно ниво от структурите на АСП, представители на Сдружението на Югозападните общини, експерти от „Бюро по труда” – Симитли, общински съветници, кметове на кметства от общината, представители на неправителствени организации, ръководството на общината и граждани ще вземат участие на интересната конференция.
Новата социалната услуга – Защитено жилище се предоставя вече една година, съгласно Заповед №678 от 11.07.2014 г. на Кмета на Община Симитли – Апостол Апостолов за целите на проекта при капацитет 10 потребители, в сградата на бивша поликлиника в града, където на първия етаж в същата сграда, се намира друга сходна социална услуга – ЦНСТ. От 1-ви август тази година социалната услуга ще премине от европейско финансиране по проект към финансиране на социална услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище” като делегирана от държавата дейност, съгласно Заповед №РД01-1008/17.06.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Comments

comments