Община Сандански започна кампания за плащане на местните данъци и такси

Няма промяна в размера на налога за настоящата година

 

Гражданите на община Сандански вече могат да заплащат местни данъци и такса битови отпадъци и за настоящата 2022 г.

Такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства гражданите могат да заплатят всеки работен ден на касите в сградата на Общинска администрация Сандански, намираща се на бул. Свобода № 14 или по банковата сметка на Община Сандански в Общинска банка АД:

– BIC SOMBBGSF

– сметка IBAN BG11SOMB91308460554044

– вид плащане:

442100 – данък върху недвижимите имоти

442400 – такса битови отпадъци

442300 – данък върху превозните средства

441400 – окончателен год. патентен данък

Всички данъчно задължени лица, които предплатят до 30 април /ключително/ 2022г. своите задължения в пълен размер,  ще се възползват от  5% отстъпка.

Важно за санданчани е да знаят, че местните данъци и такси могат да бъдат заплатени на две равни вноски в следните срокове – до 30 юни /първа вноска/ и до 31 октомври /втора вноска/ на годината, за която е дължим. След изтичане на сроковете за погасяване на първа и втора вноска, на незаплатилите започват да текат лихви.

 

Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31-ви октомври. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват също отстъпка 5 на сто.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Comments

comments