Община Дупница стартира данъчната кампания за 2016 година

Дължимите вноски за данък върху недвижимите имоти, МПС-та и таксата битови отпадъци се заплащат на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на тази година. На предплатилите в първия срок до 30 юни в пълен размер се прави 5-процентна отстъпка.

Жителите могат да заплащат дължимите суми в офисите на „Български пощи“ и Изипей в цялата страна. Община Дупница е сред първите в България, която въведе този вид нова услуга, който спестява много разходи и нерви най-вече за хората живеещи извън територията на Дупница.

За целта не е необходимо носенето на печатните съобщения, нито попълване на вносни бележки. Хората по селата могат да правят своите плащания в клоновете на „Български пощи“ в тяхното населено място. Събраните през годината местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на община Дупница. Разходването им е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет и се използват за финансиране на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и централни площи, озеленяване, поддържане и ремонт, капиталови разходи и други. Събраните приходи от Такса битови отпадъци се използва изцяло за поддържане чистотата на населените места. Събраните средства се разпределят за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, депониране, както и поддържане на териториите за обществено ползване. От тази година „Местни данъци и такси“ работи с нов софтуерен продукт, наречен МАТЕУС и се предостави безплатно от Министерство на финансите. От своя страна, този продукт ще спестява годишно 18 000 лева от общинския бюджет за поддръжката му.

Comments

comments