Община Благоевград спечели проект „Техническа помощ за реализацията на Инвестиционната програма на Община Благоевград“

Община Благоевград спечели проект с наименование „Техническа помощ за реализацията на Инвестиционната програма на Община Благоевград” по бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0019, процедура № BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.
Проектът цели да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на заложените проекти по Инвестиционната програма от Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. С проекта се осигуряват средства за обезпечаване на разходите, необходими за изпълнение на функциите на Междинното звено – външни за Междинното звено оценители, за експертна оценка на проектите, както и за обезпечаване на разходите за външен финансов одит и дейностите по публичност и информация по проекта.
С одобряването на проекта се осигурява безвъзмездно финансиране със средства от Европейския съюз за работата на Междинното звено и Община Благоевград няма да изразходва финансови средства от общинския бюджет.
Размерът на одобрените финансови средства по проекта е 235 676,62 лв. и обхваща дейността на Междинното звено по оценка на подадените от Община Благоевград проекти до месец декември 2019 г.
Одобреният проект е поредната стъпка на ръководството на община Благоевград за осигуряване на външно, безвъзмездно финансиране от програмите на Европейския съюз.

Comments

comments